pldaenfrdeuk

 niedziela 5 lipca 2020r.   imieniny: Antoni, Bartłomiej, Jakub

Reklama

A A A
2.25 1 1 1 1 1 Ocena 2.25 (4)

Masz doświadczenie na kierowniczym stanowisku i posiadasz umiejętność kierowania zespołem? Ta praca czeka na Ciebie. Spółdzielnia z wieloletnim doświadczeniem, renomą i uznaniem Klientów, ogłasza konkurs na stanowisko PREZESA ZARZĄDU. Szukamy osoby operatywnej, komunikatywnej i odpowiedzialnej, najchętniej posiadającej wiedzę na tematy związane ze spółdzielczością konsumencką.

Na podstawie §45 pkt 8 Statutu Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" w Barlinku, Rada Nadzorcza ogłasza konkurs na stanowisko - PREZES ZARZĄDU. Miejsce pracy - Barlinek. Region - województwo zachodniopomorskie.

Oczekiwania od kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne, handlowe lub zarządzanie
 • Minimum pięcioletni staż pracy, w tym również na stanowisku kierowniczym
 • Umiejętność kierowania zespołem pracowników
 • Dobrze widziana znajomość tematyki spółdzielczości konsumenckiej
 • Stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na stanowisku kierowniczym
 • Niekaralność
 • Pełna zdolność do czynności prawnych

Aplikacja kandydata biorącego udział w konkursie powinna zawierać:

 • Zgłoszenie do konkursu wraz z listem motywacyjnym
 • Potwierdzona kopia świadectwa lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • CV wraz z opisem posiadanego doświadczenia i danymi kontaktowymi /telefon, adres e-mail/
 • Oświadczenie o niekaralności /w razie wygranej rekrutacji zażądamy od kandydata przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego/
 • Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie zostało wszczęte postępowanie karne, karno - skarbowe lub dyscyplinarne
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na stanowisku kierowniczym
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, nie podleganiu ograniczeniu lub zakazom pełnienia funkcji w organach zarządzających organizacji gospodarczych
 • Oświadczenie o niezajmowaniu się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, w szczególności nieuczestniczenie jako wspólnik lub członek władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni bądź jako członek władz w tych podmiotach, z którymi Spółdzielnia zawarła umowy o współpracy
 • Pisemne oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w oparciu o przesłanki Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. /dalej jako "RODO"/.

OFERUJEMY:

 • Pracę w dobrze zorganizowanym i doświadczonym zespole pracowników
 • Różnorodne wyzwania zawodowe
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia

Na zgłoszenia kandydatów czekamy do dnia 31.01.2020r. Aplikacje prosimy kierować na adres: Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" ul. Niepodległości 1, 74-320 Barlinek z dopiskiem na kopercie "Rekrutacja na stanowisko Prezesa Zarządu PSS "Społem" w Barlinku”. Decyduje data stempla pocztowego.

Rada Nadzorcza
PSS "Społem" w Barlinku

[Artykuł sponsorowany]