pldaenfrdeuk

 poniedziałek 26 października 2020r.   imieniny: Dymitriusz, Ewaryst, Łucjan

Reklama

A A A
5 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 (1)

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” w Barlinku działając w oparciu o § 56 i § 57 Statutu w związku z § 14-16 Regulaminu Rady Nadzorczej ogłasza drugi konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” w Barlinku w wymiarze pełnego etatu.

Celem wyboru w postępowaniu konkursowym na Prezesa Zarządu S.M. "PIAST" w Barlinku przyjęto poniższe procedury dla kandydatów na ww. stanowisko.

I. Rada Nadzorcza ogłaszająca i przeprowadzająca konkurs pełni rolę Komisji Konkursowej. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Przewodniczący Rady Nadzorczej. W pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą. Posiedzenia Komisji Konkursowej są protokołowane. Protokół Komisji Konkursowej podpisują wszyscy obecni Członkowie Komisji.

Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone dwuetapowo.

1) w pierwszym etapie wyłonieni zostaną kandydaci spełniający wymagania formalnoprawne określone w części II i III niniejszego Ogłoszenia.
2) w drugim etapie zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalnoprawne z etapu pierwszego.

II. Wymagania wobec kandydatów przystępujących do Konkursu.

1. Wymagania konieczne:

1) wykształcenie wyższe
2) wymagany staż pracy: min 6-letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym
3) przedstawienie pisemnej koncepcji strategii rozwoju oraz działalności Spółdzielni na najbliższe 3 lata
4) posiadanie pełni praw publicznych i zdolności do czynności prawnych, oraz brak ograniczeń i zakazów do pełnienia funkcji w organach zarządzających jednostek gospodarczych
5) niekaralność
6) nie prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” w Barlinku, w tym nie uczestniczenie jako wspólnik lub członek władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec SM „PIAST” w Barlinku lub wykonujących usługi na rzecz SM „PIAST” w Barlinku,
7) nie pozostawanie w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej SM „PIAST” w Barlinku.
8) znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych
9) znajomość zasad nadzoru spółdzielczego, audytu i kontroli finansowej oraz rachunkowości zarządczej.

2. Wymagania pożądane:

1) doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
2) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku
3) biegła znajomość obsługi komputera.
4) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz wiedza z zakresu prawa pracy
5) dyspozycyjność
6) co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami, tj. w zakresie wykonywania czynności o których mowa w art. 184 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U.2016r. poz.2147 ze zm. )
7) posiadanie dyplomu studiów wyższych lub studiów podyplomowych o kierunku budowlanym, ekonomicznym, prawniczym lub zarządzania.

III. Oferta kandydata powinna zawierać:

1) CV wraz z opisem posiadanego doświadczenia i danymi kontaktowymi (telefon, adres email),
2) list motywacyjny wraz z pisemną koncepcją zarządzania SM „PIAST” w Barlinku oraz wizję i strategię działania na najbliższe lata,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
5) kserokopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (certyfikaty, zaświadczenie o ukończonych szkoleniach, referencje itp.),
6) referencje z poprzednich miejsc pracy będą dodatkowym atutem,
7) następujące oświadczenia:
a) o niekaralności (w razie wygranej rekrutacji, Rada Nadzorcza SM „PIAST” w Barlinku zażąda od kandydata przedstawienia aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
b) że przeciwko kandydatowi nie zostało wszczęte postępowania karne, karno-skarbowe lub dyscyplinarne,
c) o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych, nie podleganiu ograniczeniu lub zakazom pełnienia funkcji w organach zarządzających jednostek gospodarczych,
d) o zachowaniu w tajemnicy informacji, jakie kandydat uzyska o działalności Spółdzielni w toku prowadzonego postępowania,
e) o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” w Barlinku a w szczególności nie uczestniczeniu jako wspólnik lub członek władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec SM „PIAST” w Barlinku lub wykonujących usługi na rzecz SM „PIAST” w Barlinku,
f) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów postępowania konkursowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz klauzulą informacyjną stanowiącą złącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia,
g) o nie pozostawaniu w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej SM „PIAST” w Barlinku.
h) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na kierowniczym stanowisku.
Odpisy i kserokopie wymaganych dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, przy czym oświadczenia o których mowa w pkt 7 muszą być złożone w oryginale.

IV. Składanie ofert.

Osoby aplikujące swój udział w pierwszym konkursie ogłoszonym w ramach naboru na stanowisko Prezesa Zarządu nie będą rozpatrywane.

1) Ofertę należy złożyć do dnia 12.10.2020r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie, bezpośrednio w sekretariacie siedziby Spółdzielni w Barlinku w dni robocze w godzinach funkcjonowania sekretariatu lub za pomocą poczty/kuriera (liczy się data wpływu do Spółdzielni a nie data stempla pocztowego) przesłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIAST” w Barlinku, ul. Wodna 2, 74-320 Barlinek z dopiskiem: „Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu, nie otwierać przed rozpatrzeniem przez Radę Nadzorczą”.
2) Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata ani żadnych znaków.
3) Rada Nadzorcza na piśmie i telefonicznie zawiadomi kandydata o zakwalifikowaniu go do drugiego etapu postępowania konkursowego lub odrzuceniu jego oferty, z powodu nie spełniania wymagań o których mowa w części II ust. 1 pkt 1-9 niniejszego Ogłoszenia.
4) Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zamknięcie konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Złożonych lub nadesłanych ofert nie zwracamy.
5) Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania konkursowego w każdym czasie bez podawania przyczyny. W przypadku nie dokonania wyboru Prezesa Zarządu, ogłaszany jest następny konkurs. W takim przypadku Rada Nadzorcza może ustalić inne kryteria oceny kandydata.

V. Zakwalifikowane przez Komisję Konkursową oferty kandydatów do drugiego etapu zostaną rozpatrzone po bezpośrednich rozmowach kwalifikacyjnych, o terminie których uczestnicy zostaną indywidualnie powiadomieni telefonicznie.

Rozstrzygnięcie konkursu o wyborze na stanowisko Prezesa Zarządu SM Piast zostanie dokonane w głosowaniu tajnym. O wyborze decyduje zwykła większość głosów. Decyzja komisji jest ostateczna.

VI. Powołanie Prezesa nastąpi.

Rada Nadzorcza na najbliższym posiedzeniu zwołanym zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej powołuje wybranego kandydata na Prezesa Zarządu w drodze uchwały a Przewodniczący Rady Nadzorczej i Sekretarz zawierają z nim umowę o pracę zgodnie z kodeksem pracy.

 

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” w Barlinku

Podstawa: uchwała RN nr 53/II/2020 z dnia 30.09.2020 r.

 

[Artykuł sponsorowany]