pldaenfrdeuk
Serwis informacyjny mieszkańców Barlinka i okolic

 


 środa 2 grudnia 2020r.   imieniny: Balbina, Wiktoryn, Zbylut

Reklama

A A A
3.2222222222222 1 1 1 1 1 Ocena 3.22 (9)

Rozliczenie wody z mieszkańcami zasobów naszej Spółdzielni następuje w oparciu postanowienia obowiązującego w SM „PIAST” „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” w Barlinku” uchwalonego uchwałą RN nr 14/I/2015 z dnia 26.08.2015 roku i zmienionego uchwałą RN  nr 17/III/2018 z dnia 25.01.2018 roku oraz Uchwałą nr 2/II/2019 z dnia 11 lipca 2019 r.

Regulamin powyższy został dostarczony wszystkim mieszkańcom Spółdzielni w lutym 2020r. wraz z powiadomieniami o zmianie opłat za mieszkanie.

 

REKLAMA

 

Zgodnie ww. regulaminem koszt jednostkowy (1 m3) zużycia wody i ścieków ustalany jest na podstawie wzoru:

 Cj = K : Z , gdzie:

  1. Cj – koszt m³ w PLN,
  2. K – koszty wg faktur dostawcy wody skorygowane o ewentualne korekty rozliczeń okresu rozliczeniowego poprzedzającego w PLN,
  3. Z – suma wskazań wodomierzy lokalowych i dodatkowych powiększona o zużycie obliczone na podstawie przeciętnych norm zużycia. Ilość osób w lokalu nie wyposażonym w wodomierz lokalowy ustalana jest na podstawie oświadczeń składanych przez użytkowników lokali na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Lokale wyposażone w wodomierze są obciążane kosztami według ilości zużytej wody w m3 oraz powyżej wskazanego kosztu jednostkowego.

Koszt jednostkowy, czyli koszt 1 m3 zużycia wody i odprowadzania ścieków będzie kwotowo różnił się od ceny, którą obciąża Spółdzielnię dostawca wody, tj. PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. z tego względu, że Spółka rozlicza się ze Spółdzielnią na podstawie wskazań tylko i wyłącznie licznika głównego, po cenie taryfowej, natomiast Spółdzielnia musi rozliczyć się z użytkownikami lokali na podstawie sumy wskazań liczników indywidualnych po cenie wynikającej z powyższego wzoru. Rozliczenie to jest bezwynikowe, tj. koszty są równe przychodom, czyli Spółdzielnia obciąży mieszkańców kwotą równą kwocie, którą zapłaciła dostawcy wody.

Zauważyć należy, że przy rozliczaniu zużycia wody wykazanego przez wodomierz główny na odbiorców posiadających opomiarowane zużycie w lokalach okazuje, że wskazania wodomierza głównego prawie zawsze są wyższe niż suma wskazań wodomierzy indywidualnych. Najbardziej powszechną przyczyną występujących różnic w zużyciu wody pomiędzy sumą zużycia według wskazań wodomierzy indywidualnych, a zużyciem według wodomierza głównego jest dokładność ich wskazań i nie ujawnianie przez liczydło wodomierza małych przecieków z urządzeń domowych, których suma jest tak duża, że zostanie zarejestrowana przez wodomierz główny. Kolejną istotną przyczyną może być także brak wyników z mieszkań,  których nie udostępniono do wymiany wodomierzy i szacowanie zużycia (rozliczanie ryczałtem).

Dotychczas PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. w rozliczeniach z mieszkańcami nie brała pod uwagę występującej różnicy pomiędzy wskazaniami licznika głównego a sumą wskazań liczników indywidualnych. Rozliczała mieszkańców Spółdzielni tylko i wyłącznie ze zużycia zarejestrowanego na liczniku indywidualnym (lokalowym). Jednakże w  2017 r. Spółka zaczęła wystawiać faktury i obciążać tymi różnicami Spółdzielnię. Rada Nadzorcza Spółdzielni podjęła decyzję o skierowaniu wniosku do Walnego Zgromadzenia, o pokrycie tych kwot z nadwyżki bilansowej wypracowanej w 2019 r. oraz 2020 r. Tym samym nasi mieszkańcy nie zostaną obciążeni kwotami za tzw. różnice licznikowe występujące w latach poprzednich.

 

Przykładowe rozliczenie zużycia wody za okres 1 kwietnia 2020 r. – 31 lipca 2020 r. Budynek Wylotowa 3

8586,96 zł - koszty wg faktur wystawionych Spółdzielni przez PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. (faktury do wglądu w biurze Spółdzielni)

687,722 m3 – suma zużycia wody w całym budynku wg liczników indywidualnych, przy czym 677,005 m3 dotyczy lokali mieszkalnych a 10,717 m3 dotyczy lokali  użytkowych, w tym uwzględnione są wskazania liczników rejestrujących pobór wody do podlewania ogródków 

12,49 zł – cena brutto 1 m3 wody (8586,96 zł : 687,72 m3)

 

SM „PIAST” W BARLINKU - nadesłane

 

barlinek

barlinek