pldaenfrdeuk

 niedziela 25 lipca 2021r.   imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna

Reklama

Auto Serwis Barlinek

Gomex Krzysztof Goryński

Terapia Tlenowa - Hiperbaria Barlinek

Kasacja pojazdów Barlinek

MK - Gabinet kosmetyczny

A A A
STAROSTA MYŚLIBORSKI W ODPOWIEDZI PRZEWODNICZĄCEMU RM

18 grudnia ubiegłego roku, podczas XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Barlinka, dyskutowano o pożyczce dla barlineckiego szpitala. Przypomnijmy, że ustalono wówczas, iż placówka otrzyma kwotę 900 tys. zł, która przeznaczona zostanie na spłatę bieżących zaległości szpitala.

Podczas wspomnianej sesji, głos zabrał przewodniczący RM Mariusz Maciejewski, który był przeciwny udzielaniu wsparcia szpitalowi. Do całości wypowiedzi przewodniczącego, odniósł się Starosta Powiatu Myśliborskiego Andrzej Potyra.

 

REKLAMA

  

Treść wspomnianej wypowiedzi, cytowana jest w liście nadesłanym (pdf) do naszej redakcji przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu. Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze stanowiskiem starosty, odnośnie wypowiedzi przewodniczącego RM z dnia 18 grudnia.

 

 

 

STANOWISKO STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

W SPRAWIE WYPOWIEDZI PANA MARIUSZA MACIEJEWSKIEGO – PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

PODCZAS XXXII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

W DNIU 18 GRUDNIA 2020 ROKU

 

TREŚĆ WYPOWIEDZI PANA MARIUSZA MACIEJEWSKIEGO: „Jak już mówimy o historii, to mówmy to dość precyzyjnie. Inwestycje w budynek, w którym obecnie znajduje się oddział położniczo-ginekologiczny… nie wyraził zgodę... tylko inwestorem był Powiat. To Powiat rozpoczął tą inwestycję z własnym montażem finansowym. Niestety w trakcie trwania tej inwestycji ten cały montaż finansowy się rozleciał i okazało się, że jeżeli w tym momencie nie znajdzie się inna firma, inna możliwość finansowania tej inwestycji – rozpoczętej przez Powiat, a nie przez Gminę Barlinek, to upadnie Szpital i nasza największa lokalna firma budowlana, która prowadziła tę inwestycję. I to była podstawa wielkiej burzliwej dyskusji Rady Miejskiej, aby w tym czasie podjąć decyzję i wejść w ten montaż finansowy. W tym momencie ratowaliśmy już upadający Szpital. Bo przypominam: komornicy już siedzieli na kontach Szpitala i firmy, która budowała Szpital. To nie, że ktoś wyraził zgodę, to Powiat to inwestował. My tylko ratowaliśmy. Wykładając pieniądze, ok. 10 mln. (o ile dobrze pamiętam) postanowiliśmy, że jeżeli inwestujemy w majątek Szpitala, to musimy się zabezpieczyć, aby w tym majątku mieć udziały. I to jest cała historia, musimy to mówić precyzyjnie. Tak weszliśmy do tej Spółki i objęliśmy większościowe udziały, ratując wtedy upadający Szpital i upadającą firmę, ratując kilkaset miejsc pracy. To mówmy dokładnie.”

Odnosząc się do przytoczonej powyżej wypowiedzi, informuję, że sprawa dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa budynku Szpitalnego C wraz załącznikami oraz wykonanie modernizacji pomieszczeń budynku szpitalnego A w Barlinku przy ul. Szpitalnej 10”.

Poniżej przedstawiam harmonogram działań podejmowanych w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji, z uwzględnieniem przejęcia większościowych udziałów w Spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. przez Gminę Barlinek.

1. W dniu 18.10.2011r. zawarta została Umowa poręczenia pomiędzy Quality All Development – Fundusz Kapitałowy Spółka Akcyjna „Non-Profit” Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku, reprezentowanym przez Dyrektora – Ryszarda Mitka i Głównego Księgowego – Arkadiusza Cyska, dot. finansowania w formie pożyczki realizacji inwestycji, o której mowa. Stroną umowy był SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku, a nie Powiat Myśliborski. Przedmiotowa Umowa była aneksowana przez Strony.

2. Dnia 30.12.2012r. została podpisana Umowa o przeprowadzenie kompleksowej realizacji inwestycji pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku, reprezentowanym przez Dyrektora – Ryszarda Mitka i Głównego Księgowego – Arkadiusza Cyska, a Quality All Development – fundusz kapitałowy S.A. z siedzibą w Warszawie (w skrócie QAD). Stroną umowy był SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku, a nie Powiat Myśliborski. Przedmiotowa Umowa była kilkukrotnie aneksowana przez Strony.

3. SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku przekazał plac budowy Spółce Quality All Development – fundusz kapitałowy S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 22.01.2013r.

4. Fizycznym wykonawcą przedmiotu inwestycji – jako podwykonawca było Przedsiębiorstwo budowlane „JPG” Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku. Firma jednak w dniu 02.08.2014r. opuściła plac budowy i przestała realizować dalsze prace budowlane na terenie Szpitala, z uwagi na brak płatności ze strony Spółki Quality All Development za wykonanie poszczególnych prac przez JPG Sp. z o.o. 5. W dniu 09.10.2014r. w związku z uchybieniami ze strony QAD w zakresie wykonania zapisów Umowy, tj. nieuruchomieniu pożyczki (pomimo, że uzyskano wszystkie wymagane zabezpieczenia), bezczynności w zakresie pozyskania bezzwrotnych środków finansowych oraz opóźnieniu prowadzonych prac budowlanych w stosunku do terminów wynikających z harmonogramu oraz wstrzymaniu prac budowlanych od dnia 02.08.2014r., - strona umowy Szpital Barlinek Sp. z o.o. wezwała Spółkę QAD do niezwłocznego złożenia wyjaśnień.

6. W dniu 22.10.2014r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Quality All Development, Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, Gminy Barlinek, Szpital Barlinek oraz Kancelarii Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy. W trakcie spotkania stwierdzono, że: wartość zabezpieczenia wynikająca z nieruchomości okazała się niewystarczająca. Wobec tego podjęto koncepcję finansowania inwestycji poprzez emisje obligacji.

7. W dniu 13.04.2015r. Zarząd Spółki Szpital Barlinek Sp .z o.o., reprezentowany przez Prezesa Zarządu – Arkadiusza Cyska (nie Powiat Myśliborski!) podpisał z Bankiem DNB Bank Polska S. A. umowę na emisję obligacji na kwotę 8 mln. zł, tym samym gwarantując pozyskanie środków finansowych na dokończenie realizacji inwestycji. Jednym z warunków uruchomienia środków z emisji obligacji było podpisanie przez Gminę Barlinek umowy wsparcia będącej zabezpieczeniem płatności dla Banku DNB. Gmina Barlinek w w/w Umowie – jako wspólnik wspierający – zobowiązała się do dokapitalizowania Spółki Szpital Barlinek w sytuacji, gdy Spółka nie wykupi w uzgodnionym czasie danej transzy obligacji. Powiat Myśliborski natomiast jako większościowy udziałowiec Spółki Szpital Barlinek miałby wyrazić zgodę na objęcie nowych udziałów przez Gminę Barlinek w celu zaspokojenia roszczeń Banku w przypadku gdy szpital Barlinek nie wywiązałby się z obowiązku wykupienia obligacji.

8. W związku z zawarciem przez Gminę Barlinek umowy wsparcia przy udziale stron: Powiat Myśliborski, Szpital Barlinek Sp. z o.o. oraz DNB Bank Polska S.A. oraz złożeniem oświadczenia przez Gminę Barlinek zobowiązującego do bezwarunkowego, całkowitego i nieodwołalnego zaspokojenia zobowiązań wobec DNB Bank Polska S.A. jako agenta płatniczego i gwaranta emisji, Burmistrz Barlinka wystąpił do Przewodniczącego Rady Miejskiej z projektem uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Gminę Barlinek oraz projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli nabycia przez Gminę Barlinek od Powiatu Myśliborskiego udziałów w Spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o.

9. Dnia 23 kwietnia 2015r. Rada Miejska w Barlinku podjęła Uchwałę Nr VIII/162/2015 w sprawie wyrażenia woli nabycia przez Gminę Barlinek od Powiatu Myśliborskiego udziałów w Spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku.

10. W dniu 27 kwietnia 2015r. Rada Powiatu w Myśliborzu Uchwałą Nr VII/48/2015 wyraziła zgodę na objęcie przez Gminę Barlinek udziałów w spółce, pozbawiając się tym samym pakietu większościowego.

11. W dniu 7 grudnia 2015 roku Rada Powiatu w Myśliborzu podjęła uchwałę Nr XI/71/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce Szpital Barlinek.

12. Dnia 17 grudnia 2015 r. przy obecności Notariusza została podpisana UMOWA ZBYCIA UDZIAŁÓW Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Gminą Barlinek, na rzecz Gminy Barlinek.

Dodatkowo wskazać należy, że Szpital Barlinek Sp. z o.o. w 2013 roku wygenerował zysk w wysokości 53.138,00 zł, w 2014 roku zysk ten wyniósł 520.442,09 zł, w roku 2015 roku zysk w wysokości 566.297,70 zł, natomiast na koniec 2016 roku stratę w wysokości -2.014.991,97 zł.

Andrzej Potyra

 

[Materiał nadesłany]

 

 

Pin It

Komentarze

Guest

Dlatego warto sobie uzmysłowić, że najmniejszym powiatem w Polsce pod względem liczby mieszkańców jest powiat sejneński, mający podobnie jak Nasza gmina ok. 20tys. ludności, przy czym same jego miasto powiatowe Sejny ma jedynie z tego tylko ok. 6tys., kiedy Barlinek ma grubo ponad dwukrotnie więcej, bo ok. 14tys.
Ponadto, jeśli nawet pod uwagę weźmiemy tylko powierzchnię, to najmniejszym powiatem w Polsce jest powiat bieruńsko-lędziński o powierzchni 158,2km2, kiedy gmina Barlinek ma aż 258,8km2, więc i tu również stoimy na wygranej pozycji na drodze ubiegania się o samodzielność powiatową.
Poza tym jako dodatkowy argument za odseparowaniem się Barlinka od Myśliborza i Dębna przeważa również fakt, że najmniejsze miasto na prawach powiatu (tzn. Świętochłowice) leży zaledwie na powierzchni 13,31km2, gdy tymczasem Nasze same miasto zajmuje teren 17,55km2, stąd i tu mamy siłę argumentów po swojej stronie.

W pewnym sensie jesteśmy zgodni. Tylko nie wiem, czy ktoś nam na to pozwoli od tak sobie.
Zerkam na mapę i ktoś kto wymyślił powiaty zrobił to nie uczciwie. Powiat gryfiński, ma blisko 90 000 mieszkańców, powiat pyrzycki tylko 39 000 na dzień dzisiejszy. Najuczciwiej było w 1999 roku powrócić do powiatu chojeńskiego ze stolicą w Dębnie ( tak było do 1975), bądź z duchem czasu chojeńsko-dębnowski lub dębnowski. A Myślibórz połączyć z Barlinkiem.
Na dzień dzisiejszy, raczej nie wchodzi w grę miasto na prawach powiatu, ponieważ u nas nie ma nic powiatowego poza szpitalem. Chyba, że Stargard byłby zainteresowany takim rozwiązaniem. A gminy powiatu stargardzkiego zostały rozdzielone do np Pyrzyc, i Choszczna w ramach rekompensaty. Ale to też nie realne, zbyt duży bałagan administracyjny. Niemniej jednak marzeniem byłby powiat barlinecki z gminami Pełczyce, Przelewice, Nowogródek, a może i Lipiany i Dolice (po ewentualnym podziale powiatu stargardzkiego).
Przykład Choszczna pokazuje, że gdy jest dominujące miasto (nie dwa równorzędne) powiat rozkwita. Mniej szkół średnich do utrzymania, mniej filii, mniejsze koszty.
+1

Guest

Cytuję Guest:
Czytam uwagi Panów Tomasza i Eryka. I powiem tak. Może na prawdę to jest ten czas, aby zorganizować referendum, jeździć, rozmawiać, załatwiać z innymi gminami coś wielkiego. Razem z Pełczycami, Nowogródkiem Pom., Przelewicami stworzyć powiat barlinecki. Przeanalizowałem sytuację w całym kraju i NIE MA w Polsce drugiego przypadku, gdzie trzy równorzędne miasta są w jednym powiecie. Są przypadki powiatów złożonych z dwóch równorzędnych miast (gmin) jak Strzelecko-Drezdenecki, gdzie podział instytucji szczebla powiatowego jest rozłożony równomiernie. Bądź powiat Czarnkowsko- Trzcianecki, gdzie sytuacja również jest dziwna, ponieważ większość instytucji jest w mniejszym Czarnkowie.
Wracając do naszej sytuacji... z powiatowych miast ościennych tylko Choszczno jest większe od Barlinka. Pyrzyce mają ponizej 12 tys. mieszkańców, Strzelce i Drezdenko mają poniżej 10 tyś mieszkańcow, Myślibórz poniżej 9 tyś!!!
A to nas się degraduje sukcesywnie od kilkunastu już lat.
Pamiętam taką sytuację dawniej, że mieszkańcy Łobza walczyli o stworzenie powiatu łobeskiego, który pierwotnie wg reformy z 1999 roku nie został ujęty. Dopiero 3 lata później po wielkich protestach stworzono taki powiat.
Wymagało by to wielu rozmów i uzgodnień, ale z naszej perspektywy na prawdę warto


Dlatego warto sobie uzmysłowić, że najmniejszym powiatem w Polsce pod względem liczby mieszkańców jest powiat sejneński, mający podobnie jak Nasza gmina ok. 20tys. ludności, przy czym same jego miasto powiatowe Sejny ma jedynie z tego tylko ok. 6tys., kiedy Barlinek ma grubo ponad dwukrotnie więcej, bo ok. 14tys.
Ponadto, jeśli nawet pod uwagę weźmiemy tylko powierzchnię, to najmniejszym powiatem w Polsce jest powiat bieruńsko-lędziński o powierzchni 158,2km2, kiedy gmina Barlinek ma aż 258,8km2, więc i tu również stoimy na wygranej pozycji na drodze ubiegania się o samodzielność powiatową.
Poza tym jako dodatkowy argument za odseparowaniem się Barlinka od Myśliborza i Dębna przeważa również fakt, że najmniejsze miasto na prawach powiatu (tzn. Świętochłowice) leży zaledwie na powierzchni 13,31km2, gdy tymczasem Nasze same miasto zajmuje teren 17,55km2, stąd i tu mamy siłę argumentów po swojej stronie.
+1

Guest

Czytam uwagi Panów Tomasza i Eryka. I powiem tak. Może na prawdę to jest ten czas, aby zorganizować referendum, jeździć, rozmawiać, załatwiać z innymi gminami coś wielkiego. Razem z Pełczycami, Nowogródkiem Pom., Przelewicami stworzyć powiat barlinecki. Przeanalizowałem sytuację w całym kraju i NIE MA w Polsce drugiego przypadku, gdzie trzy równorzędne miasta są w jednym powiecie. Są przypadki powiatów złożonych z dwóch równorzędnych miast (gmin) jak Strzelecko-Drezdenecki, gdzie podział instytucji szczebla powiatowego jest rozłożony równomiernie. Bądź powiat Czarnkowsko- Trzcianecki, gdzie sytuacja również jest dziwna, ponieważ większość instytucji jest w mniejszym Czarnkowie.
Wracając do naszej sytuacji... z powiatowych miast ościennych tylko Choszczno jest większe od Barlinka. Pyrzyce mają ponizej 12 tys. mieszkańców, Strzelce i Drezdenko mają poniżej 10 tyś mieszkańcow, Myślibórz poniżej 9 tyś!!!
A to nas się degraduje sukcesywnie od kilkunastu już lat.
Pamiętam taką sytuację dawniej, że mieszkańcy Łobza walczyli o stworzenie powiatu łobeskiego, który pierwotnie wg reformy z 1999 roku nie został ujęty. Dopiero 3 lata później po wielkich protestach stworzono taki powiat.
Wymagało by to wielu rozmów i uzgodnień, ale z naszej perspektywy na prawdę warto
+5

Guest

pan Potyra pisze bzdury . Mówi że stroną umowy na rozbudowę szpitala był szpital Powiatowy a przecież jak wynika z samej nazwy właścicielem szpital był w tym czasie powiat. Czyli bez jego zgody , poparcia nie można było podpisać żadnej umowy. Pamiętam jak w czasie rozbudowy pan Potyra bardzo często był gościem w szpitalu u dyrektora Mitka , zachodził na budowę i przy nas pracownikach firmy JPG chwalił się że powiat rozbudowuje szpital , jak to jest potrzebne itd. A teraz zmienia zdanie o 180 stopni. Niech wszyscy sobie ocenią takie postępowanie. Podobnie zachowywali się inni radni powiatowi Z Barlinka . takich ludzi trzeba by było jak najszybciej odwołać . Po za tym są to członkowie PIS-u. Trzeba sprawę nagłośnić w mediach ; że PIS chce zamknąć szpital . Ciekawe co na to pan Kaczyński i spółka.
+11

Guest

Mi tu wszystko śmierdzi przekrętami.Odbijanie piłeczki..Jak powiat tak gmina jest winna.Chyba,że ktoś to pięknie przemyślał i chce pozbawić nas leczenia się//.Pan Potyra pisze o aneksach.Lecz one nie są jasne jak dla nas mieszkańców.Wszędzie kumoterstwo .Z wpisów wynika,że po protekcji pan Potyra wszedł na stołek starosty.Żądamy prawdziwego wyjaśnienia co dalej z naszym szpitalem będzie?!!Dlaczego Przychodnie pozamykane?Czas aby wprowadzić prawnika jak do Urzędu Powiatu tak do Urzędu gminy!!!!Niech prześwietli ich wszystkich co tak naprawdę się kryje za tym precederem!!!!!
+5

Guest

Trochę ET z fb powyżej ma rację. Dobry manager oczywiście na tą chwilę tylko z PIS, który jeszcze przez 3 lata, rokował będzie funkcjonowanie a może i oddłużenie szpitala. Jak go naleźć ? pojechać po biurach prominentnych posłów PIS a oni już będą wiedzieć co zrobić. Tylko jak przełamać się i te polityczne zachodniopomorskie animozję ?
+8

Guest

Trafnia opinia dr Pawlaka na fb powyżej. Szkoda że, ten specjalista odszedł z naszego szpitala. Jego uwagi powinny być przydatne dla decydentów powiatowych i gminnych. Najcelniejsza jest taka, że najpierw trzeba inwestować w rozwiązania przynoszące kasę a potem dopiero laurki dla nożyczkowych ( przecinających wstęgę ). Pacjentowi szpitala wydaje się oczywiste, jednak dla starostwa i Gminiy ważniejsze są działania inne, nieudolne, zmierzające do likwidacji szpitala.
+9

Guest

Jestem w stanie zrozumieć Maciejewskiego, który był przeciwny ostatniemu zastrzykowi. Rada chyba nigdy nie zgadzała się na finansowanie bieżącej działalności szpitala. Przecież wniosek Burmistrza o wypłatę środków, dotyczył BIEŻĄCEJ działalności szpitala. To Burmistrz nie ma wizji funkcjonowania obiektu, to Burmistrz składa wniosek chyba zbyt słabo przemyślany. Co załatwił tym wnioskiem? Nic! W lutym dyrektor Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością złoży kolejny wniosek do Burmistrza , o kolejny milion na spłatę czegoś tram. I tak co dwa miesiące. A Burmistrz bezwolnie podsunie go Radzie, która w trosce..... Na własne życzenie wdepliśmy, na własne życzenie jesteśmy targani. Nic się nie robiło przez lata, jednoosobowy nadzór właścicielski, brak krytycznej ale twórczej rady wsparcia, no to mamy co mamy.
+15

Guest

Dooobra parówka wyborcza była? Bo nawet kiełbasą tego nazwać nie można. To teraz smacznego :) kiedy Wy się ludzie wreszcie nauczycie ? Są w jednej i drugiej radzie osoby z kolejnym już mandatem i co :) głosują przeciw pomocy itp... za chwilę będziecie jeszcze pić wodę po tych parówkach bo calkiem zamkną szpital.. zacznijcie myśleć samodzielnie przy następnej okazji

Dodaj komentarz


Wpisy wulgarne, zawierające błędy ortograficzne, hejt, kłótnie, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane DUŻYMI LITERAMI), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Nie odpowiadamy na anonimowe komentarze. Prosimy zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - napisz do nas redakcja@barlinek24.pl lub użyj przycisku "Zgłoś administratorowi". Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy. Prosimy nie podpisywać anonimowych komentarzy z imienia i nazwiska. Zachęcamy do komentowania przez "Wtyczkę komentarzy na Facebooku". Komentarze z fikcyjnych kont FB będą usuwane.