Serwis informacyjny mieszkańców Barlinka i okolic

 

Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.

 

SEWD Centrum Drewna

 

Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.

 SEWD Centrum Drewna


 piątek 24 maja 2024r.   imieniny: Estera,Joanna, Maria, Zuzanna

Reklama

Sodaspeed

A A A
3.6666666666667 1 1 1 1 1 Ocena 3.67 (6)
O SZPITALU BEZ KONKRETÓW

Kolejny już raz, z inicjatywy burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego, odbyło się spotkanie (w części zdalne) radnych barlineckiej Rady Miejskiej, radnych Rady Powiatu myśliborskiego, przedstawicieli barlineckich przedsiębiorców i przedstawicieli inicjatywy referendalnej w sprawie dalszego funkcjonowania barlineckiego szpitala.

 

REKLAMA

  

Wziął w nim udział także prezes barlineckiej lecznicy Marek Stankiewicz, który bardzo ogólnie przedstawił plany dalszego funkcjonowania szpitala. Podkreślił, że gmina powinna realizować wariant numer 2, jaki dla barlineckiego szpitala, opracowała firma audytorska. Pisaliśmy o tym na naszej stronie

Przedstawiony plan działania, nie spodobał się wielu osobom biorącym udział w spotkaniu. Szefowi szpitala zarzucono brak jakichkolwiek wyliczeń w tej kwestii. Pytano, o czym ma być ta dyskusja, skoro nie wiadomo ile wszystko ma kosztować? Burmistrz D. Zieliński wyrażając swoją nadzieję, że 2020 rok był ostatnim rokiem, kiedy szpital przynosił straty, polecił wykonanie w ciągu 2. najbliższych tygodni, planu konkretnego z kwotami i wyliczeniami. Prosił o szczegółowe podanie, co szpital zamierza robić, by tych strat nie przynosić. Tym bardziej, że na rok bieżący, do normalnego funkcjonowania placówki, potrzebne jest 6 mln zł. Burmistrz przedstawił także propozycję, aby powiat przejął 40 procent udziałów w szpitalu.

Spotkało się to ze zdziwieniem będącego na sali starosty myśliborskiego Andrzeja Potyry i radnych RP. W trakcie długiej dyskusji, każdy z mówców podkreślał, że szpital musi w Barlinku funkcjonować dalej. Bez likwidacji jakiegokolwiek oddziału. Zaznaczono, że to radni Rady Miejskiej muszą podjąć decyzję, co dalej?

 

Na zakończenie dyskusji, głos zabrał przewodniczący RM, Mariusz Maciejewski. Powiedział on m.in.:

Rada miejska zanim podejmie jakąkolwiek decyzję, musi mieć spełniony jeden warunek. Mamy po jednej stronie wykonany audyt. Jak go oceniamy, to jest jedna sprawa. Z drugiej strony mamy szpital, i zarząd szpitala. W mojej ocenie, dwa ostatnie tygodnie zostały niepotrzebnie stracone. Ja myślałem, że w dniu dzisiejszym będzie gotowy plan działania. Na przykład, idziemy w tym kierunku. I pokazujemy co i jak będziemy robili. I dopóki my wszyscy nie otrzymamy czarno na białym wersji rozwiązania problemów, które przedstawi nam szpital, to nie bardzo możemy określić, w jakim kierunku chcemy iść dalej. Oczywiście chcemy, żeby ten szpital w Barlinku istniał. Ale musimy mieć od pana prezesa wyliczenia, co i jak on to widzi... Musimy mieć materiały, jak modyfikacja szpitala ma wyglądać. Nie, że ja wymyślę, jeden, czy drugi radny. Bo nie jest od tego. Od tego w szpitalu jest zarząd. I musi przygotować rozwiązania. Może jedno, może dwa, może trzy. Nie wiem. I wtedy możemy decydować, czy to co zaproponowano w audycie modyfikujemy, czy nie. Jeżeli pozostawimy to bez jakichkolwiek zmian, musimy wiedzieć, jakie będą konsekwencje takiego działania. Bo problem mamy my i wy (powiat). I od tego nie uciekniemy. A ja sobie nie wyobrażam, żeby od tego problemu uciekał pan prezes. Bo to prezes zarządza szpitalem. I to co się dzieje i działo, nie stało się dzisiaj. I oczekujemy, że pan prezes wie, co dalej robić. Żeby nie stało się tak, że szpital pogrążył gminę. Bo gmina nie ma takich milionów. A jeżeli nawet zdecyduje się na zbilansowanie szpitala, to musi mieć gwarancję, że następny dzień, to będą kolejne setki tysięcy deficytu. Bo my dojdziemy do sytuacji takiej, że szpital zostanie położony i gmina zostanie położona. Oczekuje na konkretne materiały od pana prezesa, a nie na slogany. Powinniśmy wiedzieć, co jest możliwe, a co nie jest możliwe. Potrzebna jest analiza każdego oddziału. Stanowiskowa, kadrowa. Chciałbym wiedzieć, dlaczego chirurgia wykorzystywana jest w 23. procentach? Dlaczego nie w 50 lub 70? Czy jest to możliwe? Jeżeli urodziło się w 2020 roku w Barlinku 700 dzieci i oddział ma 2 mln strat, to co zrobić, żeby ich nie miał? Musimy mieć takie analizy, jak w normalnym biznesie. Nie możemy sobie pozwolić, żeby rok w rok dopłacać do szpitala po parę milionów. Nie, że nie chcemy tego robić. Nie mamy na to pieniędzy. Jeżeli okaże się, że co miesiąc potrzebne będzie 500 tys. zł, to musimy burmistrzowi wskazać, skąd ma te pieniądze wziąć. Musimy wskazać z wydatków bieżących, co tniemy. Gmina też jest jednym wielkim pracodawcą. Dla wielu ludzi. Spójrzmy w tegoroczny budżet. Co powiedzieliśmy pracownikom budżetowym? Nie będzie żadnych podwyżek płac. Dlaczego? Bo nas na to nie stać. Gmina ma swoje zadania i musi je realizować. Także pracownicy szpitala, od wszystkich szczebli muszą to wiedzieć. Musimy w końcu zejść na ziemię. My się zderzamy już ze ścianą. Potrzebujemy na dzień dzisiejszy 6 mln zł. I zadaniem prezesa jest pokazanie, że jak będziemy realizowali program naprawczy, to z roku na rok tych milionów będzie potrzebnych mniej. - Gminy po prostu nie stać, na coroczne dokładanie wielu milionów dla szpitala” - podkreślał M. Maciejewski.

 

Kolejne spotkanie w sprawie szpitala zaplanowano za dwa tygodnie w sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury.        

 

Jacek Słomka

 

barlinek

 

Komentarze

+4

Guest

Cytuję Guest:
Jaki jest koszt referendum odnośnie przyszłości BARLINECKIEGO SZPITALA.Kto te koszty poniesie??


Skoro barlineccy Radni gminni i powiatowi do niego swoją skandaliczną biernością doprowadzili, to sami powinni ponieść ten koszt, co by przestali być bezkarni i w końcu dostali ostro po kieszeni za to czego naważyli.
+12

Guest

A może zamknijmy szpital w Dębnie? Jest on mniejszy a ciągnie więcej pieniędzy. Wtedy więcej ludzi wybierze nasz szpital i nie będzie chirurgi w zakresie 25%.
+2

Guest

Art. 4. 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

1) edukacji publicznej,

2) promocji i ochrony zdrowia,

3) pomocy społecznej,

4) polityki prorodzinnej,

5) wspierania osób niepełnosprawnych,

6) transportu zbiorowego i dróg publicznych,

7) kultury i ochrony dóbr kultury,

8) kultury fizycznej i turystyki,

9) geodezji, kartografii i katastru,

10) gospodarki nieruchomościami,

11) administracji architektoniczno-budowlanej,

12) gospodarki wodnej,

13) ochrony środowiska i przyrody,

14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

16) (2) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

18) ochrony praw konsumenta,

19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

20) obronności,

21) promocji powiatu,

22) współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

3. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.

4. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

5. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.

6. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.

orzeczenia sądów

orzeczenia administracji

tezy z piśmiennictwa

projekty ustaw
+6

Guest

2. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.
3. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga
zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci
zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji. Przepis art. 8 ust. 4 i 5 stosuje
się odpowiednio.
Art. 8. 1. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji
przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
©Kancelaria Sejmu s. 10/59
13.01.2021
2. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na
podstawie porozumienia z organami tej administracji.
2a. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz
zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi
jednostkami samorządu terytorialnego.
2b. Spory majątkowe wynikłe z porozumień, o których mowa w ust. 2 i 2a oraz
w art. 74, rozpatruje sąd powszechny.
3. Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania
zadań, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a.
4. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych,
o których mowa w ust. 3, określają ustawy nakładające na gminy obowiązek
wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia.
5. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 4, gminie
przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.
+7

Guest

Cytuję Guest:
Szpital jest nadal SZPITALEM POWIATOWYM i nie zmienia tego faktu wykup akcji-udziałów przez Gminę. Zarówno Burmistrz Barlinka jak i Rada Miejska zostali wprowadzeni w błąd i namówieni do działań sprzecznych z Ustawą o Samorządach aż dziw bierze, że Radni mający poczucie obowiązku wobec Gminy, której są radnymi nie zaskarżyli tej uchwały Rady jako sprzecznej z Ustawą do Wojewody celem jej unieważnienia. W obecnej sytuacji Gmina powinna wezwać Powiat do odkupienia udziałów za wartość poniesionych dotychczas kosztów na działanie Szpitala. Burmistrz powinien podjąć w tej sprawie działania natychmiastowe by nie dopuścić do dalszego obciążania Gminy nieuzasadnionymi kosztami. Dziwi również fakt, że Szpital w Barlinku zawsze ma kłopoty, gdy określona grupa ludzi rządzi powiatem, dziwne to ale to prawda, jakie Oni mają zamiary. W dzisiejszych zdziczałych czasach odwrócono cele działania Władz - zamiast służyć Społeczeństwu zrobili z tego Społeczeństwa Sługę i niewolnika.Mądry komentarz !
+5

Guest

Cytuję Guest:
Szpital jest nadal SZPITALEM POWIATOWYM i nie zmienia tego faktu wykup akcji-udziałów przez Gminę. Zarówno Burmistrz Barlinka jak i Rada Miejska zostali wprowadzeni w błąd i namówieni do działań sprzecznych z Ustawą o Samorządach aż dziw bierze, że Radni mający poczucie obowiązku wobec Gminy, której są radnymi nie zaskarżyli tej uchwały Rady jako sprzecznej z Ustawą do Wojewody celem jej unieważnienia. W obecnej sytuacji Gmina powinna wezwać Powiat do odkupienia udziałów za wartość poniesionych dotychczas kosztów na działanie Szpitala. Burmistrz powinien podjąć w tej sprawie działania natychmiastowe by nie dopuścić do dalszego obciążania Gminy nieuzasadnionymi kosztami. Dziwi również fakt, że Szpital w Barlinku zawsze ma kłopoty, gdy określona grupa ludzi rządzi powiatem, dziwne to ale to prawda, jakie Oni mają zamiary. W dzisiejszych zdziczałych czasach odwrócono cele działania Władz - zamiast służyć Społeczeństwu zrobili z tego Społeczeństwa Sługę i niewolnika.


Trafny komentarz!!! Gorąco bym prosił, o podanie numeru artykułu w ustawie o samorządach, który ustanawia, że mimo przekształcenia w spółkę i objęcia udziałów przez gminę to na powiecie wciąż leży obowiązek utrzymania szpitala. Z góry dziękuję!!!
+19

Guest

Radni mają doświadczenie,w pobieraniu diety.Szpital to nie tylko finanse.Dużym problemem są braki kadrowe.Trzeba sie prędko zastanowić jak ściągnąć do Barlinka specjalistów oraz inny personel medyczny potrzebny do funkcjonowania szpitala. Może by tak radni zrzekli się na rzecz szpitala Swoich 3 diet.Pokazali by wtedy jak bardzo im zależy na naszym mieście.Pozdrawiam serdecznie.
+7

Guest

Szpital jest nadal SZPITALEM POWIATOWYM i nie zmienia tego faktu wykup akcji-udziałów przez Gminę. Zarówno Burmistrz Barlinka jak i Rada Miejska zostali wprowadzeni w błąd i namówieni do działań sprzecznych z Ustawą o Samorządach aż dziw bierze, że Radni mający poczucie obowiązku wobec Gminy, której są radnymi nie zaskarżyli tej uchwały Rady jako sprzecznej z Ustawą do Wojewody celem jej unieważnienia. W obecnej sytuacji Gmina powinna wezwać Powiat do odkupienia udziałów za wartość poniesionych dotychczas kosztów na działanie Szpitala. Burmistrz powinien podjąć w tej sprawie działania natychmiastowe by nie dopuścić do dalszego obciążania Gminy nieuzasadnionymi kosztami. Dziwi również fakt, że Szpital w Barlinku zawsze ma kłopoty, gdy określona grupa ludzi rządzi powiatem, dziwne to ale to prawda, jakie Oni mają zamiary. W dzisiejszych zdziczałych czasach odwrócono cele działania Władz - zamiast służyć Społeczeństwu zrobili z tego Społeczeństwa Sługę i niewolnika.

Dodaj komentarz


Wpisy wulgarne, zawierające błędy ortograficzne, hejt, kłótnie, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane DUŻYMI LITERAMI), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Nie odpowiadamy na anonimowe komentarze. Zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj? Napisz do nas redakcja@barlinek24.pl lub użyj przycisku "Zgłoś administratorowi". Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy. Prosimy nie podpisywać anonimowych komentarzy z imienia i nazwiska. Regulamin komentarzy.

Twój komentarz nie został opublikowany? Skorzystaj z fb i komentuj pod postem na naszym profilu B24.

Kod antyspamowy
Odśwież