Serwis informacyjny mieszkańców Barlinka i okolic

 

Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.

 

SEWD Centrum Drewna

 

Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.

 SEWD Centrum Drewna


 piątek 24 maja 2024r.   imieniny: Estera,Joanna, Maria, Zuzanna

Reklama

Sodaspeed

A A A
0 1 1 1 1 1
CZAS NA EKO ZMIANY

Od wielu lat kraje Unii Europejskiej podejmują wiele działań w celu promowania stosowania automatów do selekcji surowców oraz ogólnie poprawy gospodarki odpadami.

Oto kilka kluczowych działań podejmowanych przez UE w tej kwestii:

  1. Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów: UE przyjęła dyrektywę ramową w sprawie odpadów, która określa ogólne cele i zasady dotyczące gospodarki odpadami na terenie Unii. Jednym z kluczowych elementów tej dyrektywy jest zasada hierarchii postępowania z odpadami, która nakłada obowiązek na państwa członkowskie do promowania hierarchii działań, w tym unikania powstawania odpadów, przygotowywania do ponownego użycia, recyklingu i odzysku energii z odpadów.
  2. Dyrektywa dotycząca opakowań i odpadów opakowaniowych: UE przyjęła dyrektywę dotyczącą opakowań i odpadów opakowaniowych, która określa cele dotyczące recyklingu opakowań i wymaga od państw członkowskich wprowadzenia systemów selektywnej zbiórki opakowań.
  3. Finansowanie z funduszy UE: UE wspiera państwa członkowskie w realizacji celów dotyczących gospodarki odpadami poprzez finansowanie projektów związanych z recyklingiem, segregacją odpadów i innymi działaniami proekologicznymi.
  4. Programy badawcze i innowacyjne: UE wspiera badania i innowacje w dziedzinie gospodarki odpadami, w tym rozwój nowych technologii, takich jak automatyczne systemy sortowania odpadów, które mogą być stosowane w automatach do selekcji surowców.
  5. Kampanie informacyjne i edukacyjne: UE prowadzi kampanie informacyjne i edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat problemów związanych z odpadami oraz promowanie proekologicznych zachowań, w tym segregacji odpadów.

Działania te mają na celu zwiększenie poziomu recyklingu, ograniczenie ilości odpadów trafiających na wysypiska oraz promowanie zrównoważonego podejścia do gospodarki odpadami w UE.

Niezmiernie ważnym jest aby w Polsce zmieniała się świadomość ekologiczna mieszkańców, w tym włodarzy i decydentów, czyli członków rad miast i gmin. Instalacja automatów do odzyskiwania surowców wtórnych w miastach i gminach w Polsce jest jednym z kroków w tym kierunku.

 

 

Ponadto, instalowanie automatów do odzyskiwania surowców wtórnych w miastach i gminach w Polsce jest świetnym rozwiązaniem dla poprawy gospodarki odpadami. Takie automaty mogłyby przyjmować butelki plastikowe, puszki, czy nawet papier, oferując użytkownikom nagrody lub zniżki za każdy oddany przedmiot. Podobne inicjatywy już istnieją nie tylko w niektórych krajach przynosząc pozytywne efekty, zmniejszając ilość odpadów, które trafiają na wysypiska śmieci i promując recykling. Takie urządzenia funkcjonuje już od kilku lat w Warszawie, Krakowie Toruniu, Bydgoszczy czy w Szczecinie, ale jedno z nich funkcjonuje również  za miedzą, w Choszcznie. Wdrażając tę ideę w Polsce na szerszą skalę zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, ważne byłoby zapewnienie odpowiedniego wsparcia ze strony władz lokalnych oraz edukacja społeczeństwa na temat korzyści płynących z segregacji i recyklingu odpadów.

Obowiązek władz gmin za edukację proekologiczną społeczności to kluczowy element skutecznego zarządzania środowiskiem. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych może przyczynić się do podniesienia świadomości społecznej na temat ochrony środowiska, segregacji odpadów, recyklingu i ogólnie pozytywnego wpływu proekologicznych zachowań na nasze życie codzienne.

Władze gmin mogą realizować to zadanie poprzez różnorodne działania, takie jak:

  1. Organizacja warsztatów i szkoleń dla mieszkańców na temat segregacji odpadów, oszczędzania energii, czy korzyści płynących z użycia środków transportu publicznego lub rowerów.
  2. Kampanie informacyjne i promocyjne dotyczące ekologicznych zachowań, np. poprzez dystrybucję ulotek, organizację spotkań społecznych, czy wydarzeń edukacyjnych.
  3. Wspieranie lokalnych inicjatyw ekologicznych, np. poprzez udzielanie dotacji na projekty związane z ochroną środowiska, sadzeniem drzew, czy utrzymaniem terenów zielonych.
  4. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, takich jak automatów do odzyskiwania surowców wtórnych, o których wspomniałem wcześniej.

Ważne jest, aby działania edukacyjne były dostosowane do potrzeb i specyfiki danej społeczności, a także były kontynuowane w dłuższej perspektywie czasowej, aby skutecznie wpłynąć na zmianę postaw i nawyków mieszkańców w kierunku bardziej ekologicznego stylu życia.

Miejmy nadzieję, że nasi nowi włodarze zadbają o tą niezmiernie ważną sferę lokalnych społeczności.

 

Gheorghe Viorel Trif
Firma: Ecovia Better Futture

 

 

Zimny ale słoneczny dzień otwarcia sezonu w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach, był okazją do rozmów z...

Opublikowany przez Ecovia Niedziela, 21 kwietnia 2024