Serwis informacyjny mieszkańców Barlinka i okolic

 

BORNE FURNITURE Sp. z o.o.

 BORNE FURNITURE Sp. z o.o.


 poniedziałek 4 marca 2024r.   imieniny: Arkadiusz, Kazimierz, Wacław

Reklama

Gomex Krzysztof Goryński

A A A
4 1 1 1 1 1 Ocena 4.00 (4)
INFORMACJA DOTYCZĄCA FIRMY HACON

Na temat odlewni HaCon, na naszym serwisie pisaliśmy nie niejednokrotnie. Powodem były skargi mieszkańców miasta na odór, jaki według nich wydobywa się z tej właśnie firmy. Swój raport dotyczący zakładu przedstawiła działająca przy barlineckiej Radzie Miejskiej, komisja do spraw oddziaływania na środowisko zakładów pracy w gminie Barlinek.

 

REKLAMA

  

Opublikowane wyniki pracy komisji były dla odlewni żeliwa miażdżące. Co pewien czas w przestrzeni medialnej pojawiają się informacje o zgłaszaniu uciążliwości odorowych policji i prokuraturze. Mieszkańcy Barlinka dzwonią do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w momencie, kiedy smród staje się nie do zniesienia. I tak dzieje się od wielu lat.

Na stronie wspominanego już Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie ukazała się informacja, dotycząca firmy HaCon. Jej treść dajemy pod ocenę naszych Czytelników. 

 

Informacje dotyczące działalności odlewni żeliwa „HaCon” Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku

„Instalacja do odlewania metali żelaznych, należąca do „HaCon” Sp. z o.o., zaliczona została do mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Spółka posiada decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 marca 2015 r. znak WOŚ.II.7222.1.4.2015.BF z późniejszymi zmianami udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę zlokalizowaną w odlewni żeliwa „HaCon” Sp. z o.o. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie w okresie ostatnich 10 lat przeprowadzili 5 kontroli z wyjazdem w teren oraz 15 kontroli dokumentacyjnych, wykonanych na podstawie przesłanych przez Spółkę sprawozdań z pomiarów automonitoringowych. Spółka zobowiązana jest do prowadzenia okresowych pomiarów emisji zanieczyszczeń, w terminach określonych w posiadanym pozwoleniu zintegrowanym. Spółka zlecała wykonanie okresowych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz lotnych związków organicznych (LZO) laboratorium posiadającemu akredytację. Wyniki przeprowadzonych badań automonitoringowych nie wykazywały przekroczeń dopuszczalnych wartości określonych w pozwoleniu zintegrowanym. Z uwagi na charakter działalności, Spółka realizuje od 2019 r. inwestycje związane zniwelowaniem uciążliwości odorowych. W 2019 r. wykonano i dopuszczono do użytkowania po uprzedniej optymalizacji, na głównym emitorze E2/3 z żeliwiaków, bariery antyodorowej, całorocznej, kominowej z ogrzewaniem do minimalizacji uciążliwości odorowych na terenie „HaCon” Sp. z o.o. Zakład w odstępach miesięcznych dokonuje czyszczenia i konserwacji ww. instalacji antyodorowej. Podczas pozaplanowej kontroli interwencyjnej przeprowadzonej w przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie w 2021 r., na podstawie udostępnionych przez Spółkę harmonogramów planowanych wytopów żeliwa wytypowano losowo dzień do przeprowadzania czynności kontrolnych na terenie zakładu. W tym dniu w hali zalewania form oraz krzepnięcia odlewów stwierdzono uwalnianie gazów odlewniczych podczas procesu zalewania form. Do wytopu surowca służą dwa piece szybowe działające naprzemiennie. Gazy oraz pyły odlotowe z pieców kierowane są do stacji suchego odpylania żeliwiaków, w której następuje odpylenie w baterii filtrów workowych. Potwierdzono także eksploatację kurtyny antyodorowej zainstalowanej u wylotu komina odprowadzającego odpylone gazy z „żeliwiaków”. Na wylocie z komina widoczna była mgiełka antyodorantu, potwierdzająca stosowanie bariery antyodorowej. Formy i rdzenie po zalaniu żeliwem stygną w hali odlewania do zakończenia procesu krzepnięcia żeliwa. W tym czasie na terenie hali były wyczuwalne charakterystyczne dla tego procesu gazy, jednakże biorąc pod uwagę rodzaj stosowanej technologii, jest to stan typowy, pracownicy byli wyposażeni w środki ochrony osobistej. W dachu budynku, gdzie następuje zalewanie form i krzepnięcie form, zainstalowano sześć wentylatorów dachowych. Wentylatory nie zostały wyposażone w filtr ograniczający emisję zanieczyszczeń. W wyniku kontroli stwierdzono naruszenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska polegające na braku wystarczających ograniczeń emisji niezorganizowanej substancji złowonnych (odorów) z niektórych obiektów zakładu (hala zalewania i krzepnięcia form). W ramach działań pokontrolnych, do kontrolowanego podmiotu zostało skierowane zarządzenie pokontrolne, zobowiązujące do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonego naruszenia. Ponadto skierowano wystąpienie do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego celem podjęcia działań, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, związanych ze zobowiązaniem „HaCon” Sp. z o.o. do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w związku z brakiem wystarczających ograniczeń emisji niezorganizowanej substancji złowonnych (odorów)z niektórych obiektów zakładu (hala zalewania i krzepnięcia form). W dniu 13 grudnia 2021 r. Spółka „HaCon” Sp. z o.o. poinformowała Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o zakresie podjętych działań służących wyeliminowaniu wskazanego w ww. zarządzeniu pokontrolnym naruszenia. W ramach ograniczenia emisji niezorganizowanej substancji złowonnych, Spółka w roku 2021 nawiązała współpracę z firmą Eko-Biegły Kancelaria Zarządzania Środowiskiem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, której zleciła ustalenie potencjalnych oddziaływań w zakresie emisji związków odorogennych ze źródeł pochodzących z terenu kontrolowanego Zakładu, źródeł niezorganizowanej emisji oraz ich opomiarowanie. Przedmiotem zlecenia była także analiza możliwości ograniczenia potencjalnego oddziaływania zapachowego zakładu na tereny miasta Barlinek. Wynikiem przeprowadzonych prac było opracowanie pt. „Analiza oddziaływania substancji złowonnych zakładu produkcyjnego „HaCon” Sp. z o. o. w Barlinku instalacja do odlewania metali żelaznych”. Przeprowadzono serię pomiarów metodami akredytowanymi olfaktometrii dynamicznej zgodnie z normą PN-EN 13725 w kominie wylotowym urządzenia oraz metodą chromatografii gazowej wybranych związków chemicznych. Jednocześnie Zleceniobiorca wskazał na występowanie zjawiska inwersji, które może prowadzić do okresowych uciążliwości związanych ze zmianą warunków pogodowych, wskazując rozwiązania związane z utrzymaniem podciśnienia w Hali Odlewni i Hali Formierni poprzez kierowanie strumienia powietrza do systemu wentylacyjnego oraz wyposażeniem emitorów w urządzenia redukujące emisję. Kontrolowana Spółka zwróciła się do firmy Eko-Biegły Kancelaria Zarządzania Środowiskiem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o ofertę techniczną na opracowanie implementację urządzeń redukujących emisję z emitorów Hali Odlewni i Hali Formierni. Kontrolowana Spółka zaakceptowała przedmiotową ofertę zaproponowaną przez firmę Eko-Biegły Kancelaria Zarządzania Środowiskiem Sp. z o.o. opartą na rekomendowanym montażu urządzeń filtrujących na złożu z węgla aktywnego, co oznacza przyjęcie do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W pierwszym kwartale 2022 r., w związku z kolejnymi zgłoszeniami złożonymi za pośrednictwem elektronicznego formularza ”zgłoś interwencję”, działającego na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przekazywanymi do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz zgłoszeniami telefonicznymi dotyczącymi uciążliwości odorowych związanych z działalnością firmy „HaCon” Sp. z o. o., w okresie od 8 marca do 29 kwietnia 2022 r., w ww. zakładzie przeprowadzono kolejną, pozaplanową kontrolę interwencyjną, tj. bez uprzedniego zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze jej wszczęcia. Podczas kontroli ustalono, że zakład odlewniczy nadal eksploatuje instalacje chroniące przed uciążliwościami związanymi z emisją gazów i pyłów do powietrza, w postaci filtrów suchego odpylania oraz kurtyny antyodorowej, w sposób nie budzący zastrzeżeń, a konserwacja prowadzona jest regularnie przez uprawniony podmiot zewnętrzny. W związku z kolejnymi zgłoszeniami dotyczącymi uciążliwości odorowych, kierowanymi do organów administracji publicznej,  w dniu 27 kwietnia 2022 r. odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, przedstawicieli Spółki „HaCon” Sp. z o.o. oraz firmy Eko-Biegły Kancelaria Zarządzania Środowiskiem Sp. z o.o. Podczas spotkania Spółka zadeklarowała, że do 10 maja 2022 r. zostanie ostatecznie opracowany i przedłożony harmonogram wraz z terminami realizacji etapów prac związanych z redukcją emisji substancji złowonnych z procesów technologicznych prowadzonych przez „HaCon” Sp. z o.o., uwzględniający uwarunkowania techniczne istniejących obiektów (dopuszczalne obciążenia konstrukcji dachowych). Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z 29 kwietnia 2022 r. wpłynęła informacja w sprawie koncepcji urządzeń redukujących uciążliwości zapachowe związane z działalnością zakładu. Planowany termin zainstalowania urządzeń redukujących emisję niezorganizowaną z Hali Odlewni nr 1 i nr 2 oraz Hali Formierni wyznaczono na koniec 2022 roku. W dniu 27 czerwca 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, z udziałem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Strony spotkania zgodnie zarekomendowały potrzebę kontynuowania działań dotyczących przeglądu procesów technologicznych przeprowadzanych przez Spółkę z udziałem podmiotu zewnętrznego oraz jak najszybszego wdrożenia rekomendacji deklarowanych przez Spółkę „HaCon” Sp. z o.o. Spółka „HaCon” Sp. z o.o. poinformowała 20 lipca 2022 r., że kontynuuje prace nad wdrożeniem rozwiązań technicznych, które stwarzają możliwość jak najefektywniejszego ograniczenia wpływu procesów technologicznych na środowisko. 27 lipca 2022 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wydał decyzję zmieniającą pozwolenie zintegrowane (decyzja z dnia 6 marca 2015 r. znak WOŚ.II.7222.1.4.2015.BF) na prowadzenie instalacji do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę zlokalizowanej w odlewni żeliwa „HaCon” Sp. z o.o. W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi uciążliwości odorowych pochodzących z firmy „HaCon” Sp. z o.o., w dniu 24 sierpnia 2022 r. inspektorzy Grupy Interwencyjno-Wyjazdowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, przeprowadzili czynności w trybie art. 10b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070 z późn. zm.).

Podczas czynności w niewielkim procencie potwierdzono uciążliwości odorowe występujące na ul. Widok oraz ul. Sosnowej. Uciążliwości odorowe były na tyle niewielkie, że okna w blokach i domach mieszkańców były szeroko pootwierane. Ponadto nie można było jednoznacznie określić, czy powyższe uciążliwości odorowe pochodzą z firmy „HaCon” Sp. z o.o.

Uwzględniając powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podejmie ponownie czynności kontrole w wyżej wymienionym zakładzie po zrealizowaniu wdrażanych rozwiązań technicznych, ograniczających wpływ procesów technologicznych na środowisko zgodnie z przedstawionym harmonogramem przez „HaCon” Sp. z o.o.”

 

Podkreślenie w tekście pochodzi od naszej redakcji.

 

Jacek Słomka

 

 

Komentarze

+3

Guest

Wyjściem byłby udział w kontroli WIOŚ przedstawicieli np Rady Miasta. Niektórzy radni zgłaszają chęć wzięcia udziału w takiej niezaplanowanej kontroli. Mieszkańcy Barlinka doskonale wiedzą skąd śmierdzi i kiedy śmierdzi. Jednak WIOŚ musi zabierać na badania detektor gazu i prowadzić pomiar pod płotem poza terenem, Haconu gdy trwa gazowanie miasta. Kilka badań i Hacon szybko uszczelni się a my będziemy cieszyć się świeżym czystym powietrzem. Dla swojej wiedzy warto podjechać pod Hacon gdy trwa gazowanie. Wystarczy też porównać "pozwolenia zintegrowane" to obowiązujące do 27.07. 2022r i to obowiązujące obecnie oraz porównać je z "wartościami odniesienia" ( normami ) wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z 2010r. Np. w nowym "pozwoleniu zintegrowanym" wyrażono zgodę na zwiększenie emisji do powietrza z 4 do 15 trujących gazów tj. wzrost o 375 %
+12

Guest

Cytuję Guest:
Cytuję Guest:
Cytuję Magistrala123:
Wszystko ładnie pięknie a smród jest nadal. Tak się zastanawiam czy społeczeństwo Barlinka jest świadome co w ogóle wdycha i czym oddycha jak niemiłosiernie śmierdzi już chyba w całym Barlinku. Według mnie powinny powstać maszty mierzące skład powietrza, które będą nieustannie monitorować jakość powietrza i jego skład. Emisje substancji niebezpiecznych , które wdychamy od HaConu wielokrotnie przewyższają te dopuszczalne dla zdrowia. Kurcze my powinniśmy dostawać jakieś ALERTY !!! ....... Uwaga !!!! proszę pozamykać okna i nie wychodzi z domów przez 3 godziny powietrze nad Barlinkiem będzie toksyczne i niezdolne do oddychania. Śmieszne ale tak chyba to powinno wyglądać.

Zakład stosuje usprawnienia w celu zredukowania emisji. Wyrywkowa (niezapowiedziana) kontrola wykazuje nieznaczne przekroczenia, których nie można przypisać tylko temu zakładowi. No ale ludzie zawsze wiedzą lepiej. Wiedza ze hacon truje mimo ze pomiary tego nie wykazują. Nosem wyczuwają toksyczne związki. Nie do zrozumienia

Zakłąd niczego nie stosuje. Jedyne co robią, to otwierają szeroko bramy i okna oraz uruchmiają wszystkie wentylatory dachowe, aby wypędzić smród z hali. A niezapowiedziane kontrole robi się zza płotu, w strudze wiatru przechodzącego nad zakładem.

Chyba jednak komentujesz a nie przeczytałeś artykułu. Wszystko masz napisane, ale przecież wiesz lepiej
+2

Guest

HaConem wszyscy są tak zajęci , że nikt nie zwraca uwagi i nie wspomina o smrodach z okolicznych pól. Na kilometry śmierdzi importowana z ......... ? gnojówka!
-5

Guest

Cytuję Guest:
Cytuję Magistrala123:
Wszystko ładnie pięknie a smród jest nadal. Tak się zastanawiam czy społeczeństwo Barlinka jest świadome co w ogóle wdycha i czym oddycha jak niemiłosiernie śmierdzi już chyba w całym Barlinku. Według mnie powinny powstać maszty mierzące skład powietrza, które będą nieustannie monitorować jakość powietrza i jego skład. Emisje substancji niebezpiecznych , które wdychamy od HaConu wielokrotnie przewyższają te dopuszczalne dla zdrowia. Kurcze my powinniśmy dostawać jakieś ALERTY !!! ....... Uwaga !!!! proszę pozamykać okna i nie wychodzi z domów przez 3 godziny powietrze nad Barlinkiem będzie toksyczne i niezdolne do oddychania. Śmieszne ale tak chyba to powinno wyglądać.

Zakład stosuje usprawnienia w celu zredukowania emisji. Wyrywkowa (niezapowiedziana) kontrola wykazuje nieznaczne przekroczenia, których nie można przypisać tylko temu zakładowi. No ale ludzie zawsze wiedzą lepiej. Wiedza ze hacon truje mimo ze pomiary tego nie wykazują. Nosem wyczuwają toksyczne związki. Nie do zrozumienia

Ta wyrywkowa, czytaj: zrobiona bez uprzedzenia, kontrola wykazała ogromne przekroczenia toksycznych związków chemicznych. I który z miejscowych zakładów emituje cała tablicę Mendelejewa? Proszę wskazać palcem. Nie do zrozumienia jest trucizny latają za pozwoleniem ochrony środowiska.
-3

Guest

Cytuję Guest:
Cytuję Magistrala123:
Wszystko ładnie pięknie a smród jest nadal. Tak się zastanawiam czy społeczeństwo Barlinka jest świadome co w ogóle wdycha i czym oddycha jak niemiłosiernie śmierdzi już chyba w całym Barlinku. Według mnie powinny powstać maszty mierzące skład powietrza, które będą nieustannie monitorować jakość powietrza i jego skład. Emisje substancji niebezpiecznych , które wdychamy od HaConu wielokrotnie przewyższają te dopuszczalne dla zdrowia. Kurcze my powinniśmy dostawać jakieś ALERTY !!! ....... Uwaga !!!! proszę pozamykać okna i nie wychodzi z domów przez 3 godziny powietrze nad Barlinkiem będzie toksyczne i niezdolne do oddychania. Śmieszne ale tak chyba to powinno wyglądać.

Zakład stosuje usprawnienia w celu zredukowania emisji. Wyrywkowa (niezapowiedziana) kontrola wykazuje nieznaczne przekroczenia, których nie można przypisać tylko temu zakładowi. No ale ludzie zawsze wiedzą lepiej. Wiedza ze hacon truje mimo ze pomiary tego nie wykazują. Nosem wyczuwają toksyczne związki. Nie do zrozumienia

Zakłąd niczego nie stosuje. Jedyne co robią, to otwierają szeroko bramy i okna oraz uruchmiają wszystkie wentylatory dachowe, aby wypędzić smród z hali. A niezapowiedziane kontrole robi się zza płotu, w strudze wiatru przechodzącego nad zakładem.
-8

Guest

Cytuję Guest:
Cytuję Magistrala123:
Wszystko ładnie pięknie a smród jest nadal. Tak się zastanawiam czy społeczeństwo Barlinka jest świadome co w ogóle wdycha i czym oddycha jak niemiłosiernie śmierdzi już chyba w całym Barlinku. Według mnie powinny powstać maszty mierzące skład powietrza, które będą nieustannie monitorować jakość powietrza i jego skład. Emisje substancji niebezpiecznych , które wdychamy od HaConu wielokrotnie przewyższają te dopuszczalne dla zdrowia. Kurcze my powinniśmy dostawać jakieś ALERTY !!! ....... Uwaga !!!! proszę pozamykać okna i nie wychodzi z domów przez 3 godziny powietrze nad Barlinkiem będzie toksyczne i niezdolne do oddychania. Śmieszne ale tak chyba to powinno wyglądać.

Zakład stosuje usprawnienia w celu zredukowania emisji. Wyrywkowa (niezapowiedziana) kontrola wykazuje nieznaczne przekroczenia, których nie można przypisać tylko temu zakładowi. No ale ludzie zawsze wiedzą lepiej. Wiedza ze hacon truje mimo ze pomiary tego nie wykazują. Nosem wyczuwają toksyczne związki. Nie do zrozumienia


Ludzie wiedzą i ciemnoty im nie wciśniecie. Dwa słowa do Rządzących naszym miastem zastanówcie się poważnie i walczcie o swoje społeczeństwo tu chodzi o nasze zdrowie i następnych pokoleń. Maszty (urządzenia monitorujące jakość i skład powietrza w Barlinku są priorytetem !!!! )
+10

Guest

Jeżeli śmierdzi już w Moczkowie to może radny Rafał przestanie teraz mówić żeby mieszkańcy GT się wyprowadzili i przestanie się szyderczo uśmiechać. Śmiało Panie radny otwórz Pan okna i delektuj się świeżym smrodkiem
+2

Guest

KASA KASA KASA ,ludzie się nie liczą . Machloje i przekręty badania zawsze będą dobre bo zarząd jest wcześniej informowany o przeprowadzeniu pomiarów ,wiec w tym czasie ogranicza się nie wygodną produkcje . Ktoś pisał o pomiarach wewnątrz miasta i na jego obrzeżach to byłby wiarygodne i można online wysyłać do Szczecina ,Warszawy itp. czarno na białym może wtedy nie mieli by wyjścia .
+3

Guest

Jeżeli szanowne panie inspektorki wreszcie ruszyły tyłki i po kilkunastu miesiącach naszych zgłoszeń przyjechały do Barlinka to z zaskoczeniem odkryły ze nie śmierdzi na GT tak jak mówią mieszkańcy, a w dodatku jeszcze mają oni otwarte okna. No jak śmią! wietrzyć mieszkania kiedy inspektorki przyjechały i w dodatku stwierdziły bez wysiadania z samochodu że smrodu nie ma! I nikt paniom nie powiedział że teraz to akurat śmierdzi na ul. Gorzowskiej. A GT może wreszcie okna otworzyć i korzystać z dobrobytu chwilowego braku smrodu.
+9

Guest

Cytuję Magistrala123:
Wszystko ładnie pięknie a smród jest nadal. Tak się zastanawiam czy społeczeństwo Barlinka jest świadome co w ogóle wdycha i czym oddycha jak niemiłosiernie śmierdzi już chyba w całym Barlinku. Według mnie powinny powstać maszty mierzące skład powietrza, które będą nieustannie monitorować jakość powietrza i jego skład. Emisje substancji niebezpiecznych , które wdychamy od HaConu wielokrotnie przewyższają te dopuszczalne dla zdrowia. Kurcze my powinniśmy dostawać jakieś ALERTY !!! ....... Uwaga !!!! proszę pozamykać okna i nie wychodzi z domów przez 3 godziny powietrze nad Barlinkiem będzie toksyczne i niezdolne do oddychania. Śmieszne ale tak chyba to powinno wyglądać.

Zakład stosuje usprawnienia w celu zredukowania emisji. Wyrywkowa (niezapowiedziana) kontrola wykazuje nieznaczne przekroczenia, których nie można przypisać tylko temu zakładowi. No ale ludzie zawsze wiedzą lepiej. Wiedza ze hacon truje mimo ze pomiary tego nie wykazują. Nosem wyczuwają toksyczne związki. Nie do zrozumienia

Dodaj komentarz


Wpisy wulgarne, zawierające błędy ortograficzne, hejt, kłótnie, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane DUŻYMI LITERAMI), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Nie odpowiadamy na anonimowe komentarze. Zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj? Napisz do nas redakcja@barlinek24.pl lub użyj przycisku "Zgłoś administratorowi". Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy. Prosimy nie podpisywać anonimowych komentarzy z imienia i nazwiska. Regulamin komentarzy.

Twój komentarz nie został opublikowany? Skorzystaj z fb i komentuj pod postem na naszym profilu B24.

Kod antyspamowy
Odśwież