BORNE FURNITURE Sp. z o.o.

 

BORNE FURNITURE Sp. z o.o.


 poniedziałek 3 października 2022r.   imieniny: Eustachy, Teresa, Gerard

Reklama

Auto Serwis Barlinek

Gomex Krzysztof Goryński

MICHALSKI APARTMENTS

FIRMA ROLNICZA BYSKOV AGRO SP. Z O.O. POSZUKUJE PRACOWNIKÓW

Kursy zawodowe, maszynowe, budowlane - szkolenia BHP - Nowogard, Koszalin, Szczecin - HAGA

A A A
3.6666666666667 1 1 1 1 1 Ocena 3.67 (6)

Na ostatniej w 2019 roku sesji barlineckiej Rady Miejskiej, radni zajmowali się m.in. przyjęciem budżetu gminy na 2020 rok i Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020 - 2034. Budżet, w skrócie, wygląda następująco. Dochody budżetu to kwota ponad 106 mln zł.

W tym, dochody bieżące ponad 98 mln zł. Wydatki gminy to kwota 128 mln 480 tys. zł. Planowany deficyt gminy - to kwota 22 mln 050 tys. zł. Zostanie on pokryty przychodami m.in. z emisji obligacji w kwocie 20 mln 721 tys. zł. Tylko jeden radny, Cezary Krzyżanowski zabrał głos w tym punkcie. - Nie jest dumą naszej gminy, że pracownicy wielu naszych jednostek zarabiają zdecydowanie mniej, jak w innych gminach podobnych do naszej, wielkościowo. Stąd moje pytanie. W jakiej wysokości zaplanowano wzrost wynagrodzeń w jednostkach administracji? Ośrodku Pomocy Społecznej, Urzędzie Miejskim - mówił m.in. radny. Burmistrz Dariusz Zieliński odpowiedział, że przewidziano podwyżki w wysokości 6 procent. W głosowaniu, 13 radnych (tylu brało udział w sesji), opowiedziało się za przyjęciem zaproponowanego przez burmistrza Barlinka budżetu na 2020 rok.

REKLAMA

Bardziej gorąco na sali zrobiło się w czasie omawiania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Barlinek na lata 2020 - 2034. Mówiono m.in. o przebudowie parku im J. Piłsudskiego. Czy musi to być priorytetem? O braku pieniędzy na budowę świetlicy w Łubiance i o tym, że trzeba się cieszyć z tego co jest. O skateparku, o którym na jednej z sesji mówili młodzi mieszkańcy miasta, a który nie znalazł się w WPF. Mówiono o budowie basenu w Barlinku. Kosztach, miejscu i potrzebie.

 

 

Radna Iwona Rudnicka zwracając się do radnego Rafała Szczepaniaka, zaapelowała, żeby ten zwracał się do mieszkańców i radnych z szacunkiem. Z zachowaniem pewnych norm i kultury. 

W trakcie głosowania 9. radnych opowiedziało się za przyjęciem WPF, nikt nie był przeciwny i 4. radnych wstrzymało się od głosu. W materiale filmowym prezentujemy punkt dotyczący budżetu i dyskusję o WPF.

js

 

Fragment projektu uchwały RM w Barlinku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2020-2034.

 

Opis przedsięwzięć, dla których zaplanowano wydatki od 2019 roku szczegółowo przedstawiono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej. Poniżej przybliżono informacje dotyczące proponowanych inwestycji w kolejnych latach.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego

Zakres zadania dotyczy realizacji zgodnie z przyjętym planem (na podstawie złożonych wniosków) wykonania rozbudowy istniejącego lub budowy nowego oświetlenia drogowego na terenie miasta i terenach wiejskich Gminy Barlinek. Zadanie zostało powierzone firmie ENEA Oświetlenie Sp. o.o. w ramach usługi eksploatacji i poprawy jakości oświetlenia w gminie. Zadanie jest w trakcie realizacji i będzie kontynuowane w kolejnych latach.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej II etap

Zakres obejmuje budowę drogi dojazdowej od strony ul. Gorzowskiej przy cmentarzu komunalnym, i parkingu na potrzeby terenów turystycznych na tzw. Starym Tartaku będzie ona również służyła odwiedzającym cmentarz. Wykonana jezdnia, chodniki i parkingi o nawierzchni z kostki betonowej wraz z uzbrojeniem tej drogi w kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe. Realizacja zadania w 2022 i 2023r.

Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku

Zadanie dotyczy kompleksowej rewitalizacji i zagospodarowania istniejącego parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej, położonego pomiędzy ul. Gorzowską a terenami tzw. Starego Tartaku. W zakresie parku planuje się lokalizację miejsc rekreacji i wypoczynku z placami zabaw, dalsze utwardzenie alei spacerowych i dojazdów, inwentaryzację stanu zdrowotnego drzewostanu, wprowadzenie zieleni poprawiającej walory parku itd. W 2018 r. opracowana została dokumentacja w formie programu funkcjonalno-użytkowego do realizacji w tzw. formule „projektu i wybuduj". Na jej podstawie złożony został w 2019 r. wniosek o dofinansowanie w wys. ok. 65 % tego zadania z RPOWZ na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Rozpatrzenie wniosku nastąpi w IV kwartale 2019r., a realizacja nastąpiłaby w 2021r. 

Budowa krytego basenu sportowego w Barlinku

Zadanie dotyczy budowy basenu sportowego na potrzeby rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców miasta, w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej. Obiekt zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania obejmującym Górny Taras zlokalizowany może być w pobliżu kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4. Realizacja zadania planowana jest na lata 2022-2024.

Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie

Zakres zadania obejmuje budowę ujęcia oraz sieci wodociągowej przez wieś. Wykonana została dokumentacja hydrogeologiczna wraz z odwiertem rozpoznawczym studni wodociągowej i dokumentacja na budowę ujęcia wody oraz sieci wodociągowej w formie programu funkcjonalno-użytkowego. W zakresie inwestycji prowadzone są starania o znalezienie źródeł na pozyskanie dofinansowania. W przypadku znalezienia źródeł dofinansowania realizacja zadania nastąpi 2022r.

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pełczyckiej

Zadanie obejmuje modernizację i przebudowę istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Pełczyckiej, służącego do odprowadzenia wód deszczowych z ul. Sienkiewicza, Szpitalnej i Słowackiego wraz z separatorem i wylotem do Jeziora Chmielowego. Ze względu na nieprzewidziane problemy w zakresie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych do Jeziora Chmielowego zaistniała konieczność przesunięcia realizacji zadania. Realizacja inwestycji nastąpiłaby w 2022 r.

Przebudowa obiektów Klubu Żeglarskiego "Sztorm"

Zakres zadania dotyczy remontu i rozbudowy istniejącego budynku socjalnomagazynowego, pomostów mariny żeglarskiej oraz zagospodarowania terenu. Realizacja zadania 2023 r.

Przebudowa ulicy Niepodległości - uspokojenie ruchu

W związku z przejęciem ulicy Niepodległości przez Gminę po realizacji obejścia i zmianie charakteru ulicy planuje się przeprowadzenie jej przebudowę w zakresie mającym na celu poprawę bezpieczeństwa dla ruchu pieszego poprzez budowę odpowiednich elementów uspokojenia ruchu, dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych, poprawę warunków funkcjonowania zbiorowej komunikacji miejskiej poprzez budowę zatoczek parkingowych. Realizacja dokumentacji 2021r., realizacja 2022 i 2023 r. 

Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku

Zakres zadania to nowy obiekt o pow. użytkowej ok. 100 m2, składający się z dwóch szatni, sanitariatów, pomieszczeń socjalno-gospodarczych z przyłączem wodociągowym oraz kanalizacyjnym do istniejącej infrastruktury. Inwestycja posiada pełną dokumentację i pozwolenie na budowę. Podejmowane są starania o uzyskanie dofinansowania kosztów realizacji zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Planowany termin realizacji 2023 r.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym w Barlinku

Zadanie dotyczy istniejącego parkingu położonego pomiędzy Rondem Bankowym przy ul. Strzeleckiej a Parkiem Laskera w Barlinku. Inwestycja polegałaby na zagospodarowaniu tego terenu poprzez budowę nowej nawierzchni ogólnodostępnego parkingu wraz z odpowiednimi dojściami do parku, w tym dla niepełnosprawnych, zagospodarowaniem zielenią oraz w zależności od potrzeb odwodnieniem. W 2018 r. opracowana została dokumentacja w formie programu funkcjonalno-użytkowego do realizacji w tzw. formule „projektu i wybuduj". Na jej podstawie złożony został w 2019 r. wniosek o dofinansowanie w wys. ok. 65 % tego zadania z RPOWZ na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Rozpatrzenie wniosku nastąpi w IV kwartale 2019r.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości, Odrzańskiej w Barlinku

Zadanie dotyczy obszaru położonego pomiędzy ul. Odrzańską, Niepodległości a Górną w Barlinku. Inwestycja polegałaby na zagospodarowaniu tego terenu poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu, zagospodarowanie zielenią, miejsca wypoczynku, odpowiednie utwardzenia, dojścia, drogi dojazdowe do przyległych posesji, w zależności od potrzeb odpowiednie odwodnienie. W 2018 r. opracowana została dokumentacja w formie programu funkcjonalno-użytkowego do realizacji w tzw. formule „projektu i wybuduj". Na jej podstawie złożony został w 2019 r. wniosek o dofinansowanie w wys. ok. 65 % tego zadania z RPOWZ na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017- 2023. Rozpatrzenie wniosku nastąpi w IV kwartale 2019r., a realizacja nastąpiłaby w 2023r.

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach

Zakres dotyczy kontynuacji robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku z dokończeniem wymiany okien, ociepleniem ścian i dachu, remontem kominów oraz modernizacją instalacji centralnego ogrzewania. Planowany termin realizacji 2022 r.

Okunie (od drogi powiatowej i część drogi przez wieś)

Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od brukowej drogi powiatowej do wsi Okunie oraz budowę odcinka drogi we wsi o łącznej długości ok. 1,3 km, na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. Realizację zadania zaplanowano w 2022 r.

Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie

Zakres zadania obejmuje kontynuację przebudowy drogi gminnej w Mostkowie od dawnej stacji kolejowej do drogi powiatowej drogi powiatowej nr 1575Z o dł. ok. 600m, o istniejącej nawierzchni betonowej na nawierzchnię asfaltową z chodnikami i kanalizacją deszczową z separatorem. Planowany termin aktualizacji  dokumentacji to 2021 r. realizacja inwestycji w 2022r.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku

Zadanie dotyczy obszaru położonego pomiędzy ul. Różaną, ul. Niepodległości a ul. Armii Polskiej w Barlinku. Inwestycja polegałaby na zagospodarowaniu terenu poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu, odpowiednie utwardzenia, dojścia, wjazdy, drogi dojazdowe, w tym dla niepełnosprawnych, zagospodarowanie zielenią , miejsca wypoczynku przy urzędzie miejskim, w zależności od potrzeb odpowiednie odwodnienie. W 2018 r. opracowana została dokumentacja w formie programu funkcjonalno-użytkowego do realizacji w tzw. formule „projektu i wybuduj". Na jej podstawie złożony został w 2019 r. wniosek o dofinansowanie w wys. ok. 65 % tego zadania z RPOWZ na podstawie Lokalnego Programy Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Rozpatrzenie wniosku nastąpi w IV kwartale 2019r.

Źródło: UM Barlinek

 

Komentarze

+11

Guest

a koszty utrzymania obiektu pogrążą gminę. Taki obiekt sam na siebie nie zarobi! w ościennych miejscowościach są baseny i wystarczy. Jest wiele innych pilniejszych inwestycji
-10

Guest

Zbiórka na basen już była robiona. Wiele lat temu. Z basenu będą mogli korzystać wszyscy. Mieszkańcy okolicznych wiosek również.
+12

Guest

Tak zrobić zakaz dla ciężarówek na niepodległości i basta - popieram. Gdzie w budżecie zostały ujęte obietnice wyborcze? ??? Tylko zbędne obiecanki jak zawsze. Nie mieszkam na Krzynce ale tam rzeczywiście przydało by się wymienić nawierzchnię bo nie da się przejechać normalnie a i jakaś chociaż utwardzona ścieżka by się przydała bo wiele osób tam chodzi piechotą i na tych zakrętach to niebezpieczne, ale pomyśli dopiero ktoś jak dojdzie do tragedii , o innych drogach w naszej gminie już nie wspomnę bo to samo się dzieje. Jeżdżę trochę tu i tam i wnioskuję - moim skromnym zdaniem że skate park raczej nie zda egzaminu, gdzie widzę to świecą pustkami bo młodzież opuszcza nasze miasto to kto będzie jeździł - emeryci? Ale będzie następna miejscówka do spożywania alkoholu i w tym wypadku młodsze dzieci będą się pewnie bały tam zachodzić jak policja do parku laskera. Następnie BASEN po co? Każdy posiada samochód czy jedzie regularnie np. do Choszczna czy Gorzowa itp. Słowianke wybudowali i przynosiła straty tu będzie tak samo, kto pokryje te koszty? My !! A z przedstawionego budżetu wychodzi na to że wszystko ma być zrealizowane na przełomie 3 lat. Ciekawe ile się sprawdzi? Czy Gmina już zaklepała sobie terminy u wykonawców bo u dobrych to są długie jak każdy wie chyba że znowu przetarg wygra np...x..... no i inwestycje szlak trafi a już na pewno w zaplanowanym budżecie się nie zmieścimy tylko o x% będzie więcej i już nie będzie 20 mln długu tylko 70 mln . A na spłaty zadłużenia szpitala nie ujeli w budżecie? Przecież to ogromne pieniądze, no chyba że będą zamykać to nie wspominają o tym heh. Jeśli tak to zostanie budynek na basen, po co budować nowy jak ty mamy w centrum.....
+10

Guest

No właśnie a przystanek w krzynce koniec ferii a dzieci dalej będą chodzić drogą do przystanku bez przejścia dla pieszych i bezpiecznego pobocza, oczekując na autobus stojąc na skarpie i patrzeć jak pada na nie deszcz której brak wiaty

Guest

A co z drogą w krzynce dalej trzeba będzie wymieniać amortyzatory i krzywe felgi nie mówiąc o wysepkach lub znaku który pokazuje prędkość przy skrzyżowaniu aby wolniej przejechać
+17

Guest

Zamiast basenu niech zrobią porządek że szpitalem.
Toć to wstyd na całą Polskę aby w tak dużym mieście oddział dziecięcy był zamknięty. Dzieci to nasza przyszłość kolejni wyborcy za parę lat.
+38

Guest

Wstyd wstyd jeszcze raz wstyd takie zachowania panie radny. Proszę wziąć na wstrzymanie my mieszkańcy naszej małej Ojczyzny glosowalismy na pana.
+70

Guest

Panie Szczepaniak złóż pan mandat i przeproś jeśli odrobina godności w panu została. Oczekujesz szacunku sam szanuj ludzi. Karma wraca. Wyborcy będą o tym pamięć. Co sesję szopkę Pan robisz. A to udzielanie sobie głosu i sugestie w sprawie głosowania typu: państwo radni ja tego projektu nie popieram i tylko to chciałem powiedzieć.
Pan przewodniczący też się zapomina w swoich kompetencjach. Pan nie jest od osmieszania swoich koleżanek i kolegów. Wszyscy w ten sam sposób dostaliście się do rady i jesteście sobie równi. Elementarne, podstawowe normy zachowania. Wstyd

Dodaj komentarz


Wpisy wulgarne, zawierające błędy ortograficzne, hejt, kłótnie, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane DUŻYMI LITERAMI), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Nie odpowiadamy na anonimowe komentarze. Zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj? Napisz do nas redakcja@barlinek24.pl lub użyj przycisku "Zgłoś administratorowi". Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy. Prosimy nie podpisywać anonimowych komentarzy z imienia i nazwiska.

Twój komentarz nie został opublikowany? Skorzystaj z fb i komentuj pod postem na naszym profilu B24.