wtorek 6 grudnia 2022r.   imieniny: Emilian, Jarema, Mikołaj

Reklama

MICHALSKI APARTMENTS

A A A
1.8 1 1 1 1 1 Ocena 1.80 (5)
BUDŻET GMINY NA 2022 ROK PRZYJĘTY

Na ostatniej sesji barlineckiej Rady Miejskiej, która odbyła się 29 grudnia 2021 r., przyjęto budżetu gminy na 2022 rok. Zaplanowano w nim dochody gminy w wysokości 95 mln 984 tys. zł. Wydatki ustalono na poziomie 120 mln 510 tys. zł. Deficyt to kwota 24 mln 526 tys. zł.

 

REKLAMA

  

Jak zawsze, także i w tym budżecie zaplanowano wydatki inwestycyjne. Przewidziano na nie 28 mln 952 tys. zł. Co w ramach budżetu zaplanowano do wykonania?

 1. Drogi powiatowe - dofinansowanie gminy (wkład własny)

Udział gminy w realizacji zadań w powiatowej infrastrukturze drogowej. Zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu w Myśliborzu zaplanowano pomoc finansową na zadanie „Budowy ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2151 Z Jaromierki-Lutówko". W zakresie zadania będzie: wykonanie dokumentacji oraz realizacja odcinka ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,5 m i długości ok. 3 000 m. od Jaromierek poprzez Osinę do Lutówka. Szacowany koszt inwestycji to ok. 1.010.000 zł wartość deklarowanej pomocy gminy to 350.000zł. Realizacja planowana jest na 2022 r.

 

 1. Budowa drogi do świetlicy wiejskiej w Płonnie

Zakres zadania dotyczy budowy drogi dojazdowej do świetlicy w Płonnie na odcinku od drogi powiatowej o łącznej długości ok. 140 m, na odcinku brukowym o nawierzchni asfaltowej ok. 90 m, pozostała część 50 m z kostki betonowej. okumentacja i zgłoszenie budowlane zrealizowane zostanie do końca 2021 r. Koszty dokumentacji dofinansowane są z funduszu sołeckiego. Realizacja zadania w 2022 r.

 

 1. Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)

Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku od drogi powiatowej Barlinek - Strapię do drogi wojewódzkiej nr 156 Barlinek -Lipiany, o długości ok. l km w technologii drogi śladowej CPasy Jezdne z betonowych płyt drogowych, uzupełnienia i pobocza tłuczniowe). Dodatkowo planowane jest przejęcie i wykup części przyległych terenów na potrzeby odpowiedniego poszerzenia pasa drogowego. W 2021r. przygotowana została dokumentacja i uzyskano pozwolenie na budowę. W 2022r. planowane jest uregulowanie należności za przejęte grunty. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023-2024.

 

 1. Budowa ul. Źródlanej w Moczkowie

Zakres zadania dotyczy budowy drogi od ulicy Gorzowskiej w Moczkowie do terenów rekreacyjnych wykonanych w ramach Szlaku Przygody na tzw. "Spalonce" w Moczkowie poprzez budowę nowej ulicy z nową nawierzchnią jezdni, ciągiem dla pieszych, zatoczką do zawracania pojazdów i parkingami. Dodatkowo planowane jest przejęcie i wykup części przyległych terenów na potrzeby poszerzenia pasa drogowego. W 2021 r. rozpoczęto przygotowanie dokumentacji. Zakończenie i uzyskanie pozwolenia na budowę i zapłata należności za przejmowane grunty nastąpi w I kwartale 2022 r. Realizacja inwestycji w 2023r.

 

 

 1. Przebudowa drogi do m. Słowicze

Zakres zadania dotyczy przebudowy drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 151 (Barlinek-Gorzów Wlkp.) do miejscowości Słowicze o dł. ok. 1,7 km poprzez budowę nowej nawierzchni asfaltowej. W 2022 roku planowane jest przygotowanie dokumentacji, w 2023 poszukiwanie źródeł dofinansowania, a realizacja w 2024r.

 

 1. Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie

Zakres zadania obejmuje kontynuację przebudowy drogi gminnej w Mostkowie na  odcinku od dawnej stacji kolejowej do skrzyżowania z drogą powiatową do Sulimierza nr 1575Z o dł. ok. 600m, z istniejącej nawierzchni betonowej na nawierzchnię asfaltową z chodnikami i odwodnieniem poprzez kanalizację deszczową wraz z separatorem. W 2022r. planuje się przeprowadzenie zmian i zaktualizowanie dokumentacji projektowej w zakresie m.in. zmian konstrukcyjnych jezdni, szerokości chodników, długości kanalizacji deszczowej. Poszukiwanie źródeł dofinansowania oraz realizacja zadania do 2024r.

 

 1. Przebudowa ul. Kościuszki w Barlinku

W zakresie zadania jest wykonanie przebudowy ulicy (w tym odcinka ulicy leżącej w jej ciągu łączącej się z ulicą Chopina) o łącznej dł. ok. 500 m, w tym: wymiana nawierzchni jezdni z wyregulowaniem jej szerokości, wykonanie normatywnych chodników dla pieszych oraz zjazdów na przyległe posesje, rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów na przyległe posesje, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów oraz utwardzonych poboczy, wykonanie elementów uspokojenia ruchu w postaci wyniesionych skrzyżowań z drogami bocznymi, wymianę wpustów deszczowych oraz zwieńczeń studni kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, remont odcinków sieci kanalizacji deszczowej.

Dokumentacja wykonana została w 2020 roku. W 2021 roku przeprowadzony został przetarg na realizację tej inwestycji i w październiku podpisana został umowa z wykonawcą. Na inwestycję uzyskane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg fok. 60%). Realizacja całości zadania w 2022r.

 

 1. Przebudowa ul. Niepodległości - uspokojenie ruchu

W związku z przejęciem ulicy Niepodległości przez Gminę po realizacji obejścia i zmianie charakteru ulicy planuje się przeprowadzenie jej przebudowy w zakresie mającym na celu poprawę bezpieczeństwa, w tym między innymi w zakresie poprawy warunków funkcjonowania zbiorowej komunikacji miejskiej poprzez budowę w 2022r. dwóch zatok autobusowych wraz z przebudową wyjazdu z Rynku na ul. Niepodległości. Zakończenie realizacji dokumentacji nastąpi w I kwartale 2022r., realizacja zadania do końca 2022r.

 

 1. Przebudowa ul. Polana Lecha w Barlinku

Zadanie dotyczy budowy nowej nawierzchni ulicy z jezdnią asfaltową, chodnikiem i parkingami z kostki betonowej i utwardzonym tłuczniowym poboczem od ul.  Sportowej do terenów turystycznych przy ośrodku wypoczynkowym "Janowo".  Zakres zadania obejmie również dokumentację i realizację uzbrojenia terenów turystycznych położonych przy realizowanej ulicy w sieci wodociągową i sanitarną oraz przeprowadzona zostanie regulacja stanu prawnego i przejęcie odpowiednich terenów na potrzeby pasa drogowego z Lasów Państwowych w trybie tzw. spec decyzji. Dokumentacja budowlana nie zostanie zakończona zgodnie z planem w 2021r. ze względu na konieczność weryfikacji i zmiany zakresu koncepcji i podziałów nieruchomości oraz opóźnień wynikłych po stronie projektanta. Uzyskanie pozwolenia na budowę i zapłata należności za przejmowane grunty nastąpi do połowy 2022r., a planowana realizacja inwestycji w latach 2023-2024.

 

 

 1. Przebudowa ul. Pułaskiego w Barlinku

W zakresie zadania jest rozbiórka istniejącej nawierzchni w większości o konstrukcji tłuczniowa - żużlowej i wałowanego destruktu bitumicznego wykonanej podczas remontów cząstkowych oraz w niewielkiej części z elementów betonowych (trylinka) z chodnikiem, wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokich fugach, zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu rurami dwudzielnymi. W 2021 roku przeprowadzony został przetarg na realizację tej inwestycji wraz z opisaną powyżej ul. Kościuszki i w październiku podpisana została umowa z wykonawcą. Realizacja całości zadania w 2022r.

 

 1. Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku

Zakres zadania dotyczy kompleksowej wymiany i przebudowy nawierzchni jezdni i  chodników wraz z remontem i przebudową kanalizacji deszczowej na ulicy od wjazdu na ul. Tunelową do ul. Krętej wraz z drogą w ciągu ulicy Słonecznej przy posesjach od nr 11 do 21 o dł. ok. 400 m. W 2021r. po przeprowadzeniu inwentaryzacji (w tym kamerowania) i analizy koniecznego zakresu przebudowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej przeprowadzono przetarg, wyłoniono projektanta i przystąpiono do przygotowania dokumentacji. Zakończenie i uzyskanie pozwolenia na budowę planuje się do połowy 2022r. Realizacja zadania w 2023 roku.

 

 1. Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)

Zakres zadania dotyczy kompleksowej wymiany i przebudowy nawierzchni jezdni i lewej strony pobocza, budowę parkingów, odwodnienia ulicy o dł. ok. 330 mb od wjazdu na ul. Szpitalną do wjazdu na ul. Strzelecką, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i odprowadzeniem wód do kanału w Parku Laskera. W 2021 r. zakończono realizację dokumentacji, pozwolenie na budowę uzyskane zostanie w I kwartale 2022r., a realizacja zadania w latach 2023-2024.

 

 1. Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej

Zakres zadania obejmuje budowę parkingu na potrzeby pacjentów i pracowników szpitala, ośrodków zdrowia oraz innych instytucji położonych przy ul. Szpitalnej. Planowane jest wykonanie utwardzonych miejsc parkingowych z odwodnieniem opartym na odprowadzeniu wód do gruntu, wjazdów, oświetlenia oraz dojść pieszych z parkingu do ul. Szpitalnej. W 2020 r. przeprowadzono postępowanie dot. unieważnienia planu miejscowego obejmującego teren inwestycji, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Obecnie trwa kolejne drugie postępowanie procedury wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w związku z drugim odwołaniem się jednej ze stron postępowania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpoczęte prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej wg przygotowanej w 2018r. koncepcji i uzyskanie pozwolenia na budowę zostaną wznowione po zakończeniu postępowania. Przygotowywana jest również odrębna dokumentacja projektowa w zakresie oświetlenia parkingu. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji w wys. 700 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja do końca 2022r.

 

 

 1. Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc - II etap

Zakres całości zadania dotyczy budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Dworcowej do granicy Gminy Barlinek z Gminą Pełczyce po terenie dawnego torowiska. W 2019 r. zakończony został odcinek po nasypie byłego torowiska tzw. odcinek zamiejski o szerokości 2 m, z nawierzchnią asfaltową i utwardzonymi poboczami długości 3,4 km. Ze względu na wprowadzone zmiany organizacji ruchu i przebiegu dróg wojewódzkich 151 i 156 po budowie I etapu obejścia zaistniała konieczność zmiany harmonogramu i zakresu realizacji zadania.

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (ZZDW) przygotował koncepcję określającą zakres przyszłej przebudowy skrzyżowania ulic Aleja 1 Maja z ul. Pełczycką, Ogrodową i Św. Bonifacego. Na jej podstawie uzgodniona została z Urzędem Marszałkowskim korekta umowy o dofinansowanie i zakresu projektu poprzez wyłączenie z zakresu zadania części ścieżki przebiegającej w obrębie w/w skrzyżowań oraz zmiana przebiegu ścieżki w ul. Pełczyckiej w celu zachowania części zadrzewień. W 2021 roku została zlecona korekta dokumentacji. Uzyskanie pozwolenia oraz ogłoszenie przetargu planowane jest w I kwartale 2022 roku. Na realizację całości zadania gmina uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy w wys. ok. 80%). Powstająca ścieżka stanie się częścią regionalnej trasy rowerowej tzw. Trasy Pojeziernej i znaczącym produktem turystycznym.

 

 

 1. Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim - II etap

W I etapie zadania w 2018 r. wykonane zostały: ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od plaży miejskiej do ul. Polana Lecha, zagospodarowanie nabrzeża na wysokości ośrodka PUM i na tzw. „dzikiej plaży" przy ul. Polana Lecha wraz z pomostami oraz drugi ciąg pieszo-rowerowy na terenie gminnym położonym wzdłuż Jeziora Barlineckiego od strony Maczkowa w okolicach tzw. „Spalonki” o dł. ok. 1200 m. W ramach II etapu planuje się kontynuację realizacji trasy turystycznej pieszo-rowerowej wokół Jeziora Barlineckiego oraz zagospodarowania wzdłuż jej biegu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na odcinku ok. 1,6 km, od ww. ścieżki na tzw. "Spalonce" do terenów tzw. "Starego Tartaku" i realizowanego zadania "Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej". W 2021 r. uzyskano decyzję celu publicznego w zakresie realizacji tej i inwestycji. W 2022r. roku planowane jest zlecenie przygotowania szczegółowej koncepcji projektowej z wyznaczeniem terenów niezbędnych do realizacji zadania między innymi w celu przystąpienia do ich wykupu od ich właścicieli oraz przejęcia z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W 2023r. planowana jest realizacja dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpiłaby w latach 2024 - 2025.

 

 1. Przebudowa pomostu plaży miejskiej w Barlinku - II etap (punkt widokowy, oświetlenie)

Zadanie dotyczy uzupełnienia wykonanej w 2020r. modernizacji pomostu na plaży miejskiej przy ul. Sportowej w Barlinku poprzez budowę oświetlenia wzdłuż pomostu oraz rozbudowę pomostu o wieżyczkę widokową. Zlecenie realizacji dokumentacji nastąpiło w październiku 2021 r. Zakończenie realizacji dokumentacji planowane jest do połowy, a realizacja do końca 2022r.

 

 1. Rozbudowa pomostu przy PUM w Barlinku

Zakres zadania dotyczy rozbudowy istniejącego pomostu przy ośrodku Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i powiększenie jego długości z obecnych ok. 25 do ok. 80 m. W 2021 r. zrealizowana została dokumentacja, uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest w I kwartale 2022r. Realizacja w II połowie 2022r.

 

 

 1. Rewitalizacja Kąpieliska Miejskiego w Barlinku (plaża)

Zadanie dotyczy przeprowadzenia kompleksowego remontu i rewitalizacji zabytkowego obiektu plaży miejskiej w Barlinku przy ul. Sportowej poprzez wymianę i konserwację konstrukcji drewnianych i poszycia dachowego zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. Konieczna jest również przebudowa bądź wymiana instalacji wewnętrznych ( elektrycznej, wodociągowo - kanalizacyjnej i c.o.). W 2022 r. wykonana zostanie dokumentacja, a następnie rozpoczęte zostaną poszukiwania źródeł dofinansowania inwestycji. Realizacja zadania w latach 2023 -2024.

 

 1. Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej - II etap (droga z parkingiem)

Zakres obejmuje kontynuację budowy drogi i parkingu położonego na terenie tzw. Starego Tartaku przeznaczonego na potrzeby rozwoju terenów pod inwestycje turystyczne i rekreacyjne w tym realizowanego zadania „Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej". Ponadto służyłby osobom odwiedzającym cmentarz komunalny. Do wykonania planowana jest jezdnia, chodnik i parking o nawierzchni z kostki betonowej wraz z uzbrojeniem tej drogi w kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe z połączeniem jej z realizowanym zagospodarowaniem Parku przy ul. Gorzowskiej. W I połowie 2022r. planowana jest aktualizacja dokumentacji, przeprowadzenie przetargu i wybór wykonawcy zadania. Realizacja zadania do połowy 2023r.

 

 1. Modernizacja i zagospodarowanie infrastruktury gminnej (BTBS)

 

 1. Zagospodarowanie terenu przy ul. Niepodległości i ul. 31-go Stycznia

Obszar objęty zakresem prac służy dwóm dużym wspólnotom mieszkaniowym, które liczą łącznie 41 mieszkań. Obecne zagospodarowanie terenu nie zaspokaja potrzeb ich użytkowników. Zadanie obejmie wykonanie parkingów, ciągów komunikacyjnych oraz odwodnienie terenu.

 

 1. Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8 (pomieszczenia dzierżawione przez WORD)

Zakres zadania dotyczył modernizacji i adaptacji budynku dawnego liceum ekonomicznego. W 2017 roku pomieszczenia w kondygnacji podziemnej oraz parteru przystosowane zostały zgodnie z umową dzierżawy na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie. W ramach zawartej umowy Gmina kwalifikuje poniesione przez WORD nakłady w rozliczeniu czynszu dzierżawnego.

 

 1. Nabycie gruntów pod drogi gminne

Zakup nieruchomości gruntowych w związku z prowadzonymi i planowanymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi Gminy (w tym zobowiązania wynikające z zawartych porozumień i protokołów uzgodnień).

 

 1. FUNDUSZ SOŁECKI

Środki finansowe przeznaczone na wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane przez sołectwa gminy Barlinek w ramach Funduszu Sołeckiego zwiększające wartość inwestycji o 100% wartości zadania (wydatki zaplanowano w pozycji rezerw celowych).

 

 1. BUDŻET OBYWATELSKI

 

 1. BUDŻET OBYWATELSKI - GMINA

Zadania inwestycyjne zostaną wyłonione w drodze głosowania mieszkańców, a środki finansowe na realizacje zostały zaplanowane w pozycji rezerw celowych.

 

 1. Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie

Zakres zadania obejmuje budowę połączonej funkcjonalnie z obiektem szkoły Sali gimnastycznej wraz zapleczem wielkości opartej o wymiar boiska do piłki koszykowej, pow. użytkowa ok. 1600m2, wraz z trybunami. Obiekt będzie energooszczędny i w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W ramach zagospodarowania terenu wokół sali wykonane zostaną między innymi ciągi piesze, parkingi i drogi dojazdowe do zaplecza szkoły, przeprowadzona zostanie również przebudowa instalacji wod-kan. W 2021 r. przygotowana została dokumentacja i złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II połowie 2022r. Zakończenie zadania w 2023r.

 

 1. Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr l w Barlinku - ul. Leśna

Zadanie dotyczy przeprowadzenia kompleksowego remontu i adaptacji  pomieszczeń szkolnych na cele przedszkolne w dwukondygnacyjnym budynku w szkole przy ul. Leśnej w Barlinku. Zakres obejmował między innymi odnowienia ścian, sufitów i podłóg, przebudowę układu części pomieszczeń poprzez wyburzenia i budowę nowych ścianek działowych, remont, przebudowę części instalacji wod-kan. Pozostała część zadania w zakresie budowy windy oraz zagospodarowania terenu z parkingami i ciągami dla pieszych zostanie zakończona w bieżącym roku. W 2022 roku planowane są dodatkowe prace w pomieszczeniach zaplecza kuchennego i sal dla dzieci zgodnie z obowiązującymi wymogami. Rozliczenie zadania nastąpi na przełomie stycznia i lutego 2022r. Gmina w 2021 roku otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.050.000,00 zł na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

 

 1. Wniesienie udziałów pieniężnych do Szpitala Barlinek Sp. z o.o.

Gmina Barlinek w ramach umowy wsparcia zawartej z bankiem zobowiązała się do ewentualnego wsparcia finansowego poprzez wniesienie wkładu i objęcie nowych udziałów. W związku z trudną sytuacją finansową szpitala i brakiem możliwości zwiększenia wartości kontraktów z NFZ pokrywającym 100% wydatków planuje się dekapitalizowanie spółki. 2 mln 500 tys. zł.

 

 1. Zakup serwera - OPS

Zakup nowego serwera zastąpi urządzenie użytkowane od 2012 roku. Jest to najpilniejsza z wszystkich potrzeb w obszarze informatyki w jednostce. Obecny serwer jest mocno przestarzały, nie posiada wsparcia producenta podobnie jak system operacyjny. Wydajność jest zbyt niska, aby sprostać obecnym potrzebom, a duże zużycie powoduje znaczne ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

 

 1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej we wsi Dziedzice, Strapię i Nowa Dziedzina

Zakres zadania będzie obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strapię, Dziedzice i Nowa Dziedzina wraz z przepompowniami zlokalizowanymi po trasie sieci. Opracowana w latach poprzednich dokumentacja projektowa obejmuje budowę sieci sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z sięgaczami do granicy posesji (w celu ich późniejszego przyłączenia) oraz przyłączenie do istniejącej oczyszczalni ścieków w Dziedzicach. Planowane rozpoczęcie inwestycji nie nastąpiło ze względu na brak możliwości pozyskania źródeł dofinansowania. Aktualnie Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji w wysokości 6.982.500 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. W I połowie 2022 r. zostanie przeprowadzona we współpracy z PW-K Płonią Sp. z o. o. aktualizacja dokumentacji oraz przetarg na realizację całości zadania. Realizacja zadania nastąpiłaby od II połowy 2022 do końca 2023r.

 

 1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych - Termo modernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy

 

 1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy

W związku z otrzymaniem dotacji na realizację projektów grantowych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych" - Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy, „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych" - Działanie 2.15 - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych -Zachodniopomorski Program Antysmogowy. W ramach projektu (realizacja w latach 2020-2022) udzielane będą granty, tj. dotacje osobom fizycznym, posiadającym nieruchomość na terenie Gminy Barlinek. Warunkiem otrzymania grantu jest likwidacja pieców lub kotłów węglowych opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich nowym źródłem ogrzewania.

W ramach projektu realizowanego w ramach Działania 2.14 można otrzymać grant w wysokości: 7 500,00 zł za likwidację kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianę źródła ciepła. W ramach projektu realizowanego w ramach Działania 2.15 można otrzymać grant w wysokości: 25 000,00 zł za wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej) wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła, 50 000,00 zł za wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej stropu w tym dachu) wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła.

 

 1. Pomieszczenie gospodarcze w m. Swadzim

Kontynuacja zadania w ramach funduszu sołeckiego z roku 2021 w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkańców. Dokumentacja zgłoszenia budowy została złożona w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. W roku 2022 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zadanie zostanie zrealizowane.

 

 1. Uzbrojenie terenów na osiedlu Górny Taras (budowa ul. F. Chopina, ul. E. Orzeszkowej)

W ramach zadania planowane jest przygotowanie dokumentacji dalszego etapu uzbrojenia terenów tzw. Górnego Tarasu poprzez budowę zgodnie z planem miejscowym dalszego odcinka ul. F. Chopina na odcinku od skrzyżowania z ul. Moniuszki do ul. E. Orzeszkowej z jezdnią, chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym. W zakresie zadania zaplanowano pełną infrastrukturę ulic z jezdnią, chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym. Realizacja dokumentacji planowana jest w 2022r. Realizacja I etapu zadania w 2023 roku.

 

 1. Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku

Zakres zadania dotyczy zagospodarowania placu przy zbiegu ulic Niepodległości, Sądowa, Rynek i Szewska. Zadanie obejmuje zagospodarowanie zieleni, budowę miejsc odpoczynku z elementami małej architektury, wodotryskami oraz kilkoma miejscami parkingowymi. W 2021 r. w związku z wnioskami mieszkańców w zakresie przeprowadzenia ponownej analizy koncepcji projektu i rozważenia jego zmiany w zakresie zachowania drzewostanu przygotowana została korekta projektu, złożono wniosek o zmianę pozwolenia na budowę, które uzyskane zostało w październiku br. Przeprowadzenie przetargu na realizację zadania planuje się na przełomie 2021 i 2022r., a realizacja zadania do końca 2022r.

 

 

 1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku

Zadanie dotyczy obszaru położonego pomiędzy ul. Różaną, ul. Niepodległości a ul. Armii Polskiej w Barlinku. Inwestycja polegałaby na zagospodarowaniu tego terenu poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu, odpowiednie utwardzenia, dojścia, wjazdy, drogi dojazdowe, w tym dla niepełnosprawnych, zagospodarowanie zielenią, miejsca wypoczynku przy Urzędzie Miejskim, w zależności od potrzeb odpowiednie odwodnienie z możliwością retencji i wykorzystania na potrzeby utrzymania zieleni. Ogólne założenia projektu opracowane były we wcześniejszych latach w koncepcji oraz programie funkcjonalno-użytkowym. Przetarg oraz zlecenie dokumentacji na realizację zadania planowane jest na przełomie 2021 i 2022r. Realizacja planowana jest w 2023r.

 

 1. Modernizacja placu zabaw w Rychnowie

Zadanie to kontynuacja z roku 2021 w ramach środków finansowych zaplanowanych przez mieszkańców w funduszu sołeckim. Zadanie w kolejnym etapie dotyczy opracowania stosownej dokumentacji wynikającej z prawa budowlanego, a następnie zlecenie wykonania oświetlenia i monitoringu placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego.

 

 1. Oświetlenie placu zabaw w m. Strąpie

W ramach zgłoszonych przez mieszkańców potrzeb ze środków funduszu sołeckiego zostanie opracowania w 2022 roku stosowna dokumentacja wynikająca a przepisów prawa budowlanego, a w dalszej kolejności wykonane zostanie oświetlenie placu zabaw.

 

 1. Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkowie

Zakres zadania obejmuje zmianę nawierzchni boiska sportowego z naturalnej na nową o sztucznej nawierzchni wraz z wykonaniem ogrodzenia wokół boiska. Przeprowadzenie przetargu na realizację zadnia planuje się na przełomie 2021 i 2022r., a realizacja zadania do połowy 2022r.

 

 

 1. Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku

Zakres zadania to nowy obiekt o pow. użytkowej ok. 100 m2, składający się z dwóch szatni, sanitariatów, pomieszczeń socjalno-gospodarczych z przyłączem wodociągowym oraz kanalizacyjnym do istniejącej infrastruktury. Inwestycja posiada pełną dokumentację i pozwolenie na budowę. I połowie 2022r. planowane jest przeprowadzenie przetargu i wybór wykonawcy zadania. Realizacja zadania do końca 2023r. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizacje inwestycji w wysokości 1.980.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

 1. Budowa skateparku w Barlinku (przy SP-4)- BUDŻET OBYWATELSKI '2021

Zadanie inwestycyjne zostało wyłonione w drodze głosowania przez mieszkańców naszej gminy w 2020r. do realizacji jako zadanie z Budżetu Obywatelskiego w 2021 r. W ramach zadania planowany jest skatepark zawierający kilka poziomów przeznaczonych do jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz rowerach BMX, o powierzchni ok. 300 m2, wyposażony w żelbetowe obiekty skateingowe. Dokumentacja budowlana i pozwolenie na budowę nie zostały przygotowane zgodnie z planem w 2021 r. z powodu opóźnień wynikłych po stronie projektanta. Ze względu na warunki jesienno-zimowe zaistniała konieczność przesunięcia tej inwestycji i realizacji w 2022r. Ogłoszenie przetargu planowane jest przed końcem 2021r., zawarcie umowy z wykonawcą na przełomie stycznia i lutego 2022r., a realizacja do sierpnia 2022r.

 

 

 1. Rewitalizacja - przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku - Etap II - budynek zaplecza stadionu

Zakres zadania obejmuje budowę nowych oraz kompleksową przebudowę istniejących obiektów na stadionie miejskim. W ramach zadania powstać ma dwukondygnacyjny budynek główny i parterowa część szatniowo - sanitarna z przeszklonym holem. W obiekcie planuje się między innymi pomieszczenia do odnowy biologicznej, ambulatorium, sauny, salę do ćwiczeń, salę konferencyjną, pomieszczenia socjalne, pokoje dla trenerów, kawiarenkę oraz zewnętrzne tarasy widokowe. W 2020r. wykonano prace rozbiórkowe, fundamenty, ściany parteru oraz część stropu nad parterem. Ze względu na problemy pierwszego wykonawcy i znaczne opóźnienia w wykonaniu przez niego robót Gmina Barlinek z dniem 19 listopada 2020r. odstąpiła od umowy na realizację tego zadania. W 2021 r zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji do przeprowadzenia przetargu na kontynuację realizacji inwestycji. Ogłoszenie przetargu nastąpiło w październiku 2021r. Realizacja zadania planowana jest do końca 2022r. Projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017 - 2021;Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w wys. ok. 65 % kosztów kwalifikowanych.

 

Za projektem budżetu na 2022 rok, przygotowanym przez burmistrza Dariusza Zielińskiego, zagłosowało 11 radnych. Czterej radni nie brali udziału w sesji. 

 

Jacek Słomka

Komentarze

+1

Guest

Cytuję Guest:
Cytuję katarzyna18:
A gdzie jest w budżecie ujęty zakup dla szpitala np: rezonansu , tomografu , budowa z prawdziwego zdarzenia sali operacyjnej , oddziału intensywnej terapii ponowne otwarcie oddziału dziecięcego itp. Do tego są potrzebne ogromne pieniądze , które są w gminie! Przecież szpital jest naszą własnością czyli gminy. Betony nie są najważniejsze. Mogą poczekać na lepsze czasy. A ze szpitala każdy z nas może mieć potrzebę skorzystać w każdej chwili. Zdrowie jest chyba ważniejsze niż chodnik z kostki betonowej? Ten budżet w mojej ocenie to jest populistyczne trwonienie naszych pieniędzy.

Kostkę, nawet krzywo położoną, łatwiej utrzymać niż jakiś nawet najbardziej niesamowity szpital. Kostka wychodzi taniej i szybciej widać efekty. Kostka, nawet betonowa ze złotą nitką, jest tańsza niż jakiś tam tomograf czy sala operacyjna.
Stawiajmy na kostkę, niech wytycza nam świetlany szlak i błogą przyszłość

Nakupimy sprzętu do szpitala ,że hey tylko co z tego? Masz pomysł aby miał kto ten sprzęt obsługiwać ? Brakuje ludzi i to jest problem ogólnopolski.Tupnięcie nóżką nie spowoduje ,że za chwilę pojawi się wykształcony personel potrzeba LAT aby odrobić wieloletnie nawarstwione zaniedbania.
+5

Guest

Cytuję katarzyna18:
A gdzie jest w budżecie ujęty zakup dla szpitala np: rezonansu , tomografu , budowa z prawdziwego zdarzenia sali operacyjnej , oddziału intensywnej terapii ponowne otwarcie oddziału dziecięcego itp. Do tego są potrzebne ogromne pieniądze , które są w gminie! Przecież szpital jest naszą własnością czyli gminy. Betony nie są najważniejsze. Mogą poczekać na lepsze czasy. A ze szpitala każdy z nas może mieć potrzebę skorzystać w każdej chwili. Zdrowie jest chyba ważniejsze niż chodnik z kostki betonowej? Ten budżet w mojej ocenie to jest populistyczne trwonienie naszych pieniędzy.

Kostkę, nawet krzywo położoną, łatwiej utrzymać niż jakiś nawet najbardziej niesamowity szpital. Kostka wychodzi taniej i szybciej widać efekty. Kostka, nawet betonowa ze złotą nitką, jest tańsza niż jakiś tam tomograf czy sala operacyjna.
Stawiajmy na kostkę, niech wytycza nam świetlany szlak i błogą przyszłość
+4

katarzyna18

A gdzie jest w budżecie ujęty zakup dla szpitala np: rezonansu , tomografu , budowa z prawdziwego zdarzenia sali operacyjnej , oddziału intensywnej terapii ponowne otwarcie oddziału dziecięcego itp. Do tego są potrzebne ogromne pieniądze , które są w gminie! Przecież szpital jest naszą własnością czyli gminy. Betony nie są najważniejsze. Mogą poczekać na lepsze czasy. A ze szpitala każdy z nas może mieć potrzebę skorzystać w każdej chwili. Zdrowie jest chyba ważniejsze niż chodnik z kostki betonowej? Ten budżet w mojej ocenie to jest populistyczne trwonienie naszych pieniędzy.

katarzyna18

Cytuję Guest:
Cytuję Guest:
Betonujcie dalej parki inne leśne ścieżki za miliony. Stawiacie kilka mostków nad jeziorem a do dzisiaj nie ma żadnej porządnej plaży takiej gdzie jest czysto gdzie zjesz coś skorzystasz z prysznica. Czy nie lepiej zrobić coś jedno z jakimś sensem za te miliony byście już dawno basen postawili. Naturalnie do basenu trzeba dokładać ale skoro cały czas dokładamy i płacimy pewne zobowiązania na które starostwo powinno płacić to znaczy że gmina jest bogata. Za kilka lat zostanie szkoła w Mostkowe pewnie zamknięta a wy sale tam budujecie. Zróbcie coś dla ludzi żeby było co robić w tym Barlinku.

Powiadasz basen by powstał za te miliony :D Pomyśl tak na chłopski rozum kto buduje basen biedny czy bogaty?Nie sztuką jest wybudować tylko utrzymać.Doświadczenia ościeżnych miast pokazują jaka to jest inwestycja i czy się opłaca.Na otwarcie tłumy waliły a później świecą pustkami a utrzymywać dalej za grube pieniądze trzeba.Jedynie te z wieloma atrakcjami jakoś prosperują czy nawet są rozbudowywane np. we Wrocławiu ale Barlinek to nie Wrocław.Powiadasz ,że szkoła zostanie niedługo w Mostkowie zamknięta a co zrobiłeś/aś aby podnieść ilość dzieci mieszkając w tym kraju? Kolejny zakup smartfona czy innego badziewia a na dzieci już pieniędzy i czasu nie ma bo chęć posiadania dzieci wyparło chęć posiadania rzeczy materialnych czy też kolejnego psiaka.Na zachodzie Europy doskonale to widać gołym okiem widząc pary chodzące z kilkoma psami a rzadko kiedy z dziećmi no chyba ,że muzułmańska rodzina.Każdy z nas jest odpowiedzialny za tą sytuację i niech każdy zapyta sam siebie.

Nędzny Myślibórz i biedne Choszczno mają baseny. A my za to mamy betonowe parki i dalej je rozwijamy. W Myślborzu i Choszcznie można popływać na basenach a w Barlinku można naćpać się i nachlać w pięknych parkach. Nie wspomnę o załatwieniu przy tych okazjach potrzeb fizjologicznych.
+1

Guest

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha :D Rozbawiliście mnie do łez!!!!!!!!!Uuuaaaa hahahahahahahaahha!!!!!!!

Co wtym śmiesznego ,zimy teraz takich nie ma a lodowisko by się przydało ja z dziećmi wyjeżdżam co sobotę i niedzielę na łyżwy dzieci zadowolone i trochę ruchu
+5

gregory1274

Cytuję Guest:
Zakup serwera - OPS.... Zlikwidować OPS - ukryte bezrobocie, same etaty pokryłyby zapotrzebowanie na pomoc dla społeczenstwa. A w jego miejscu porobić mieszkania dla ubogich rodzin. To samo z utrzymaniem urzędu pracy, które daje ściemę nie oferty pracy obecnie, jak zresztą i zawsze.


co to znaczy "biednych" rodzin. W Barlinku jest sporo wolnych miejsc pracy. jesli 2 rodziców pracuje nawet na najnizszej krajowej to stac ich na kredyt i zakup mieszkania. Tak to się odbywa - nie oczekiwanie - gmina, państwo da..... takie czasy....
+4

Guest

Cytuję Guest:
Betonujcie dalej parki inne leśne ścieżki za miliony. Stawiacie kilka mostków nad jeziorem a do dzisiaj nie ma żadnej porządnej plaży takiej gdzie jest czysto gdzie zjesz coś skorzystasz z prysznica. Czy nie lepiej zrobić coś jedno z jakimś sensem za te miliony byście już dawno basen postawili. Naturalnie do basenu trzeba dokładać ale skoro cały czas dokładamy i płacimy pewne zobowiązania na które starostwo powinno płacić to znaczy że gmina jest bogata. Za kilka lat zostanie szkoła w Mostkowe pewnie zamknięta a wy sale tam budujecie. Zróbcie coś dla ludzi żeby było co robić w tym Barlinku.

Powiadasz basen by powstał za te miliony :D Pomyśl tak na chłopski rozum kto buduje basen biedny czy bogaty?Nie sztuką jest wybudować tylko utrzymać.Doświadczenia ościeżnych miast pokazują jaka to jest inwestycja i czy się opłaca.Na otwarcie tłumy waliły a później świecą pustkami a utrzymywać dalej za grube pieniądze trzeba.Jedynie te z wieloma atrakcjami jakoś prosperują czy nawet są rozbudowywane np. we Wrocławiu ale Barlinek to nie Wrocław.Powiadasz ,że szkoła zostanie niedługo w Mostkowie zamknięta a co zrobiłeś/aś aby podnieść ilość dzieci mieszkając w tym kraju? Kolejny zakup smartfona czy innego badziewia a na dzieci już pieniędzy i czasu nie ma bo chęć posiadania dzieci wyparło chęć posiadania rzeczy materialnych czy też kolejnego psiaka.Na zachodzie Europy doskonale to widać gołym okiem widząc pary chodzące z kilkoma psami a rzadko kiedy z dziećmi no chyba ,że muzułmańska rodzina.Każdy z nas jest odpowiedzialny za tą sytuację i niech każdy zapyta sam siebie.
+2

Guest

Cytuję Guest:
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha :D Rozbawiliście mnie do łez!!!!!!!!!Uuuaaaa hahahahahahahaahha!!!!!!!

Cytuję Guest:
Na starym tartaku zróbcie sztuczne lodowisko ,po co mamy jeździć do Gorzowa i tam opłacić lepiej jak Barlinek by zarabiał na siebie


Bez sensu...
+4

Guest

Cytuję Guest:
Betonujcie dalej parki inne leśne ścieżki za miliony. Stawiacie kilka mostków nad jeziorem a do dzisiaj nie ma żadnej porządnej plaży takiej gdzie jest czysto gdzie zjesz coś skorzystasz z prysznica. Czy nie lepiej zrobić coś jedno z jakimś sensem za te miliony byście już dawno basen
postawili. Naturalnie do basenu trzeba dokładać ale skoro cały czas dokładamy i płacimy pewne zobowiązania na które starostwo powinno płacić to znaczy że gmina jest bogata. Za kilka lat zostanie szkoła w Mostkowe pewnie zamknięta a wy sale tam budujecie. Zróbcie coś dla ludzi żeby było co robić w tym Barlinku.


Przepraszam,ale kompletnie nie rozumiem tych bzdetów...Że nie ma plaży ????? Serio ??? Kiedyś była jedna "prawdziwka" i kilka dzikich . I ludzie korzystali i wszyscy byli szczęśliwi...Teraz chodzę na plażę i widzę ,że "obłożenie" w połowie zaledwie co było przed laty...A jest jeszcze dodatkowo Janowo...I będzie unowocześniona plaża za cmentarzem ,no i te " spalonki" i cały szlak wokoło jeziora ...A z tym basenem to ktoś w kółko z uporem maniaka- daj se spokój człowieku!!! Jedź czasem na Słowianke do Gorzowa i nie obciążaj miasta nierentownym obiektem.O szpital musimy walczyć a nie o głupi basen.!!! Ludziom sie już w d... przewraca!!! Ciągle mało...
+12

Guest

Pan Burmistrz czeka aż skończy się jego kadencjia i będzie miał ul Poziomkowa z glowy . Ale będzie to ostatnia kadencja Burmistrza i jego radnych.

Dodaj komentarz


Wpisy wulgarne, zawierające błędy ortograficzne, hejt, kłótnie, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane DUŻYMI LITERAMI), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Nie odpowiadamy na anonimowe komentarze. Zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj? Napisz do nas redakcja@barlinek24.pl lub użyj przycisku "Zgłoś administratorowi". Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy. Prosimy nie podpisywać anonimowych komentarzy z imienia i nazwiska.

Twój komentarz nie został opublikowany? Skorzystaj z fb i komentuj pod postem na naszym profilu B24.